N o s t a l g i a N o s t a l g i a
TERMENE SI CONDITII NOSTALGIA | IMAGINARIUM

TERMENE SI CONDITII GENERALE NOSTALGIA | IMAGINARIUM

EVENIMENT: NOSTALGIA | IMAGINARIUM

ORGANIZATOR: NOSTALGIA RETRO DISCO FUTURE SRL

LOCAŢIE: Romexpo, BUCURESTI

DATA: 10 – 11.11.2023

I. DISPOZIŢII GENERALE

1.1 Termenele și Condițiile Generale (în continuare TCG) se aplică cu privire la organizarea și desfășurarea evenimentului Nostalgia (în continuare Festivalul), organizat de către societatea Nostalgia Retro Disco Future S.R.L., având CUI RO42038175, și fiind înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J13/4018/2019 (în continuare Organizatorul) și conțin prevederile pe care fiecare participant al evenimentului se obligă să le respecte.

1.2 Prin cumpărarea unui bilet sau prin participarea la festival, Participantul declară că a citit, a înțeles și se obligă să respecte TCG care includ totodată și Politica de confidențialitate și Politica de Cookies.

1.3 Termenele și Condițiile Generale sunt valabile pe perioadă nedeterminată. Participanții convin că Nostalgia are dreptul de a modifica unilateral prezentele TCG, fără notificare prealabilă către aceștia. Dacă TCG se modifică, respectivele modificări produc efecte imediat după publicarea pe Site. Nostalgia precizează că TCG pot fi modificate după cumpărarea Biletului, chiar și imediat înainte de Festival.

1.4 Nostalgia recomandă Participanților să monitorizeze eventualele modificările ale prezentelor TCG.

2. DEFINIŢII

2.1 Pe parcursul folosirii lor în prezentul document, termenele definite au semnificația convenită în această secțiune, cu excepția cazului în care sunt altfel definite în cuprinsul prezentului document:

a) Bilet: un certificat emis în orice formă (pe suport hârtie sau în formă electronică), bilet de o zi, abonament sau invitație prin care se atestă dreptul la o Brățară la Festivalul organizat Nostalgia. Biletele sunt nenominale sau nominale și au un număr unic de identificare. Prin achiziționarea Biletelor, cumpărătorii se obligă să respecte aceste Termene și Condiții Generale, procedurile de înregistrare a Biletelor achiziționate, regulile de check-in și acces la Festival, precum și, în general, orice alte reguli de participare la acesta care îi sunt aduse la cunoștință prin diverse mijloace, inclusiv direct prin intermediul Site-ului. Achiziția Biletelor/ Brățărilor din alte zone decât cele autorizate de Organizatorul Festivalului este interzisă și duce la restricționarea accesului la respectivul Festival.

 b) Brățară: un certificat aplicat de Nostalgia la validarea unui Bilet, ce oferă drepturi identice cu cele incluse în Bilet și – cu condiția să fie securizat conform secțiunii 3 de mai jos – certifică exclusiv faptul că purtătorul său are dreptul de a vizita Festivalul respectiv; – un instrument special de plată în cadrul Festivalului.

c) Cumpărătorul Biletului: persoana care cumpără Biletul la Festival.

d) Durata Festivalului: durata oricărui Festival care va corespunde cu perioada de timp dintre începutul și sfârșitul Festivalului. Începutul Festivalului va corespunde cu începutul valabilității biletelor la acel Festival ce autorizează prima intrare la respectivul Festival. Sfârșitul unui Festival va corespunde cu încheierea valabilității Biletului prin care se autorizează cea mai lungă ședere la respectivul Festival. Nostalgia își rezervă dreptul de a organiza programe sau a presta Servicii pe Durata Festivalului.

e) Festival – Festivalul Nostalgia, alcătuit din totalitatea programelor de arte ale spectacolului – muzică, divertisment și cultură – și alte Servicii gratuite sau cu plată oferite de Nostalgia într-o anumită perioadă de timp și într-o anumită zonă stabilită de Organizator.

f) Organizatorul/Nostalgia – Nostalgia Retro Disco Future SRL, o societate de naționalitate română, cu sediul în Municipiul Constanta, str. Ardealului 10, Județ Constanta, număr de ordine în Registrul Comerțului J13/4018/2019, cod unic de înregistrare RO42038175.

g) Partener Contractual: un operator economic sau altă persoană fizică/juridică ce desfășoară activități comerciale independente la un anumit Festival, în baza unei relații contractuale cu Nostalgia.

h) Participanți –toate persoanele care participă la Festival, fie că sunt Participanți Autorizați, fie că sunt Participanți Neautorizați.

 i) Participanți Autorizați: Cumpărătorul Biletului și Vizitatorul.

 j) Participant Neautorizat: persoană fizică care participă la un anumit Festival fără a avea dreptul valabil de a intra, inclusiv persoana care obține o Brățară în schimbul unui Bilet dobândit în mod ilegal sau terțul care participă la un anumit Festival cu o astfel de brățară.

k) Produs: elementele și drepturile cu valoare pecuniară ce pot fi achiziționate de la Nostalgia sau alți Parteneri Contractuali în cadrul Festivalului sau în legătură cu acesta, precum și orice vouchere sau alte mijloace similare ce pot fi oferite în schimbul acestora.

l) Serviciu: orice serviciu pus la dispoziție de Nostalgia sau Partenerii Contractuali ai acestuia în cadrul Festivalului sau în legătură cu acesta, fie gratuit, fie cu plată.

m) Site: website-ul Nostalgia, respectiv www.nostalgia.love.

n) TCG – Aceste Termene şi Condiții Generale ce guvernează desfășurarea Festivalului, disponibile atât pe Site (așa cum este definit mai sus) cât și la toate intrările din Zona Festivalului.

o) Terți: persoane fizice și juridice, altele decât Nostalgia, Vizitatorii sau Cumpărătorii Biletelor.

p) Vizitator: persoană fizică având dreptul de a intra și participa la Festival.

r) Zona Festivalului: oricare dintre locațiile unde se desfășoară Festivalul.

 III. RELAȚIE JURIDICĂ

3.1 Prezentele TCG se vor aplica:

a) participării Vizitatorilor sau Cumpărătorilor Biletelor la oricare din Festivaluri;

b) Participanților Neautorizați.

3.2 Prezentele TCG prezintă drepturile și obligațiile ce decurg din participarea la Festival și relațiile care se stabilesc între Nostalgia și Participanți cu ocazia Festivalului, aceștia din urmă fiind obligați să le respecte, aplicarea TCG ajutând la garantarea siguranței și confortului tuturor.

3.3 Atât prin cumpărarea de bilet, cât și exclusiv prin participarea la Festival, Participanții acceptă și sunt de acord cu condițiile Organizatorului de a controla respectarea prezentelor TCG.

3.4 Organizatorul sugerează Participanților să se adreseze echipei de securitate, reprezentanților săi, organizatorilor sau autorităților în cazul în care sesizează nereguli.

3.5 Prezentele TCG vor fi afișate atât pe site-ul nostalgia.love, cât și la intrarea în festival.

3.6 Cumpărătorul Biletului este de acord, prin cumpărarea Biletului, deținătorul Biletului – altul decât Cumpărătorul Biletului – este de acord prin obținerea în mod legal a Biletului, iar Vizitatorul – dacă nu este deja deținător al biletului – este de acord prin primirea Brățării să fie obligat prin prezentele TCG. Cumpărătorul Biletului – iar dacă are loc un transfer ulterior, cedentul ulterior – va avea obligația să informeze Vizitatorul în acest sens în momentul transferării Biletului, și va răspunde pentru orice prejudicii rezultate în urma omiterii informării.

3.7 Participanții Neautorizați nu vor avea niciun fel de drepturi în relația cu Nostalgia, deoarece Nostalgia nu încheie o relație contractuală cu aceștia și nu își asumă obligații față de ei.

IV. BILETE ȘI BRĂȚĂRI

4.1 Vizitatorii sunt admiși la Festival la orele și conform condițiilor specificate de către organizator în prezentul regulament. Prin cumpărarea unui Bilet valid fiecare Participant își asigură dreptul de a participa la Festival, cu obligația de a-și cunoaște drepturile și obligațiile din cadrul acestuia. TIPURI DE BILETE

4.2 Participarea la Festival se face utilizând unul din următoarele tipuri de Bilete:

A) Abonamente Standard (General Acces) – garantează Participantului Autorizat accesul în cadrul Festivalului pentru toată perioada desfășurării acestuia, începând din prima zi (10.11.2023) de la ora 19.00 P.M. și până la sfârșitul Festivalului (12.11.2023, ora 05:00).

B) Bilete de o zi – garantează Participantului Autorizat accesul la toate scenele Festivalului pe ziua respectivă, începând cu ora 19:00 PM și până ziua următoare la ora 05:00 AM, oră la care încetează valabilitatea Biletului, iar Participantul nu mai are acces în cadrul Festivalului.

TIPURI DE INVITAȚII

4.3 Participarea la Festival se face si utilizând unul din următoarele tipuri de invitații (care vor fi asimilate Biletelor):

a) Invitații Standard (General acces) – garantează Participantului Autorizat accesul în cadrul Festivalului pentru toată perioada desfășurării acestuia, începând din prima zi de la ora 19:00 P.M și până la sfârșitul Festivalului (03.07.2023, ora 05:00).

b) Invitații de o zi – garantează Participantului Autorizat accesul la toate scenele Festivalului pe ziua respectivă, începând cu ora 19:00 PM și până ziua următoare la ora 05:00 AM, oră la care încetează valabilitatea Biletului, iar Participantul nu mai are acces în cadrul Festivalului.

4.4. Cumpărătorul de bilete/abonamente are obligația de a nu afișa imagini online ale biletelor / abonamentelor achiziționate. Un Bilet / abonament asigură accesul unei singure persoane la Festival.

4.5. Este strict interzis să vindeți sau să cumpărați invitații.

4.6 Încurajăm persoanele care intră în Zona Festivalului folosind o invitație să doneze o sumă de bani (în locurile ce vor fi semnalate în acest sens), sumă ce va fi folosită în scopuri caritabile, descrise în locațiile special amenajate.

4.7 Biletele asigură accesul unei singure persoane în Festival.

4.8 Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica lista artiștilor participanți la festival, atât anterior cât și pe întreaga durata a evenimentului Nostalgia. Biletele achiziționate pentru participarea la întreaga zi de eveniment cât și abonamentele, oferă acces cumpărătorului în perimetrul festivalului și nu la un anumit spectacol/artist.

4.9 Fiecare locație din perimetrul festivalului are o capacitate limitată iar accesul poate fi temporar restricționat pentru a răspunde normelor de siguranță în vigoare.

4.10 Biletele/abonamentele Standard vor putea fi modificate în Bilete/abonamente VIP, cu plata unei diferențe de preț, în limita stocurilor disponibile.

INTERDICȚII

4.11 Este strict interzisă transmiterea sau postarea seriilor unice ale biletelor și/sau abonamentelor pe rețele de socializare sau alte website-uri de acest fel (ex. Facebook, OLX, etc).

4.12 Nerespectarea acestor prevederi va atrage anularea invitațiilor/biletelor sau abonamentelor comercializate si interzicerea accesului în festival a persoanelor implicate în această operațiune.

4.13 IMPORTANT! Este strict interzisă vânzarea sau cumpărarea invitațiilor și nu este recomandată achiziționarea de bilete sau abonamente decât prin platformele de vânzare bilete autorizate (www.livetickets.ro,  www.iabilet.ro, wwww.entertix.ro, www.bilete.ro, sau orice alte platforme autorizate, denumiți Parteneri Contractuali). ORGANIZATORUL NU POATE GARANTA VALABILITATEA ORICĂROR BILETE CARE NU SUNT ACHIZIȚIONATE PRIN ACEȘTI PARTENERI CONTRACTUALI. ÎN CAZUL ÎN CARE SE DESCOPERĂ ORICE FRAUDĂ CU PRIVIRE LA UN BILET, ORGANIZATORUL ÎȘI REZERVĂ DREPTUL DE A ANULA ACEL BILET LA ORICE MOMENT (chiar dacă posesorul unui bilet fraudat a reușit să parcurgă procesul de check-in, edit sau transfer). ORGANIZATORUL ATRAGE ATENȚIA ASUPRA FAPTULUI CĂ AU FOST DESCOPERITE O SERIE DE FRAUDE CARE AU DECURS DIN VÂNZAREA DE BILETE PRIN CANALE NEAUTORIZATE, IAR CONSUMATORUL ÎȘI ASUMĂ ÎN ACEST CAZ RISCUL ACHIZIȚIONĂRII UNUI BILET CE NU ÎI VA PERMITE ACCESUL ÎN FESTIVAL. Organizatorul își rezervă dreptul de a apela la căile legale pentru sancționarea celor care vor fi găsiți că desfășoară astfel de activități, cât și de a anula invitațiile/biletele/abonamente respective.

4.14 Biletele si/sau abonamentele achiziționate pot fi folosite în scop comercial, cum ar fi pentru organizarea de campanii promoționale, oferirea biletelor și/sau abonamentelor drept premii pentru concursuri etc., doar cu acordul prealabil și în scris a Organizatorului. Nerespectarea acestei obligații va duce la anularea biletelor și/sau abonamentelor folosite în scop comercial și obligarea persoanelor responsabile la repararea prejudiciului astfel creat. Totodată, organizarea de campanii promoționale prin utilizarea biletelor și/sau a abonamentelor la Festival, fără acordul prealabil scris al Organizatorului, constituie încălcarea drepturilor de proprietate intelectuala cu privire la Marca NOSTALGIA.

PARTENERI CONTRACTUALI

4.15 Biletele nu sunt vândute direct către Participanții Autorizați de către Nostalgia, iar plata acestora nu este procesată direct de Nostalgia. Biletul prin care se autorizează participarea la Festivalul relevant este vândut Cumpărătorului de platforma Livetickets, Iabilet.ro, Entertix, bilete.ro sau de alți Parteneri Contractuali (astfel cum este cesionat acest drept de Nostalgia). Toate plățile se fac prin Partenerii Contractuali. Organizatorul garantează doar valabilitatea Biletelor vândute prin rețelele acestor Parteneri Contractuali.

4.16 Informații suplimentare cu privire la condițiile detaliate aplicabile cumpărării de Bilete online sau în format fizic vor fi furnizate de Partenerii noștri Contractuali în momentul achiziționării bunului.

4.17 Partenerii noștri Contractuali vând Bilete în locații fixe și pe interfețele de cumpărare a biletelor online.

4.18 Cumpărătorul/Consumatorul va primi informații din partea Partenerilor Contractuali în special în legătură cu următoarele aspecte: taxele și comisioanele aplicate prețului stabilit de Nostalgia, plata și metode de efectuare a plății, facturare, prelucrarea datelor Cumpărătorului/ Consumatorului și posibilități de rambursare, în măsura în care acestea există.

4.19 Biletele cumpărate online de la Partenerii Contractuali (eTicket-urile) vă sunt trimise ca PDF atașat într-un e-mail pe care fiecare Participant are obligația să îl imprime și să îl aducă cu el la eveniment, sau sa prezinte biletul în format electronic (pe telefon, tableta sau alte dispozitive electronice care permit acest lucru) la efectuarea check-in-ului. Majoritatea clienților Partenerilor Contractuali primesc biletele PDF în termen de 3-5 minute după ce plata este finalizată cu succes. Dacă biletul dvs. nu a ajuns prin e-mail după 24 de ore de la plasarea comenzii aveți obligația sa contactați platforma de la care ați achiziționat biletul și să soluționați această problemă în maxim 10 zile de la achiziționarea biletului, dar cel târziu cu o zi înainte de începerea Festivalului. Nostalgia nu este răspunzătoare în nicio măsură pentru acest gen de situații, iar în lipsa unui bilet valid, nu va putea fi permis accesul în Festival.

ALTE TAXE ȘI SERVICII CONEXE BILETELOR

4.20 Prețul final achitat de către Cumpărător va fi format din prețul de baza al biletului plus, acesta va include și taxele de administrare și procesare, taxă de timbru Crucea Roșie, taxe aferente organismelor de gestiune colectivă.

4.21 Nostalgia nu își asumă răspunderea pentru taxele de administrare și procesare care pot să difere în funcție de platforma de pe care este achiziționat biletul și de Partenerii Contractuali de la care consumatorul/cumpărătorul achiziționează bunul. Nostalgia nu este răspunzător pentru serviciile extra oferite de Partenerii Contractuali.

4.22 Banii de pe Bilete achiziționate pentru acest eveniment nu se returnează, achiziționarea de bilete la spectacole fiind exceptată de la aplicarea dreptului nu se retrage reglementat de OUG 34/2014. În situația în care Festivalului Nostalgia programat pentru perioada 10-11.11.2023 este amânat sau anulat datorită circumstanțelor create de pandemia de coronavirus sau a altor evenimente exterioare care nu țin de voința Organizatorului și fac imposibilă desfășurarea evenimentului în condițiile și la capacitatea normală, Organizatorul nu poate fi ținut răspunzător pentru acest fapt, însă biletele achiziționate vor fi valabile pentru ediția reprogramată a Festivalului.

4.23 Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru pierderea sau furtul Biletului și/sau abonamentului. Organizatorul nu are obligația restituirii sumei de bani sau înlocuirii Biletului și/sau abonamentului în cazul pierderii sau furtului Biletului și/sau abonamentului.

5. OBLIGAŢIA DE CHECK-IN

5.1 Pentru a i se permite accesul în Zona Festivalului, deținătorul unui Bilet de acces valid are obligația de a efectua check-in-ul Biletului achiziționat. Cumpărătorul unui bilet are posibilitatea de a efectua check-in doar in locurile si perioada anuntate de Organizator in avans.

5.2 Check-in on-site (la locația de desfășurare a evenimentului)

 5.2.1 Check-in-ul on-site va fi efectuat de Partenerii Contractuali ai organizatorului, care utilizează infrastructura și personalul propriu.

5.2.1.1!!!Atenție: Check-in-ul on-site se va putea face în fiecare zi de festival în intervalul 19:00 – 05:00 și va permite accesul în festival, cu brățară, până la ora 04:00. 

5.2.2 Fiecare deținător de Bilet valid, care a făcut check-in-ul și s-a prezentat la intrarea în Zona Festivalului, primește o Brățară (a cărei culoare este în funcție de tipul Biletului achiziționat), care se monteaza direct la mana detinatorului de bilet. Bratara nu poate fi primita direct in mana, ci trebuie montata la incheietura mainii participantului. După efectuarea procesului de schimbare a Biletului cu o Brățară, Brățara va conferi drepturile și obligațiile prevăzute de Bilet.

5.2.3 Brățările sunt netransmisibile.

5.2.4 Vizitatorii au obligația de a purta Brățările, pe durata de valabilitate a acestora, la încheietura mâinii sau, în cazuri excepționale și bine justificate, în alt loc vizibil, cu condiția ca Brățara să nu poată fi scoasă fără a fi deteriorată. Organizatorii Festivalului pot inspecta Brățările la intrare, la ieșire și pe întreg perimetrul de desfășurare al Festivalului, pe toată Durata Festivalului.

5.2.5 Vizitatorul este pe deplin răspunzător pentru orice deteriorare sau pierdere a Brățării.

5.2.6 Brățările deteriorate, care au fost resigilate sau tăiate, al căror sistem de închidere a fost deschis, cele având un diametru mai mare decât încheietura purtătorului sau la care s-a intervenit în orice fel, NU sunt valabile, iar organizatorii își rezerva dreptul de a retine astfel de brățări, de a refuza accesul persoanelor în festival și de a reclama situația autorităților competente.

5.2.7 În cazul pierderii, deteriorării de orice fel a Brățării, Participantul este obligat să-și achiziționeze un Bilet nou pentru ziua respectivă dacă dorește să rămână în perimetrul de desfășurare a Festivalului.

5.2.8 În cazul în care, la accesul în Zona Festivalului, deținătorul Biletului este suspectat de dobândirea ilegală a Biletului, Nostalgia își rezervă în mod expres dreptul de a solicita deținătorului Biletului să prezinte dovezi (documente și/sau certificate) prin care să verifice dobândirea sau achiziția legală a Biletului, precum și dreptul de a evalua dacă acestea sunt valide și conforme, iar în lipsa unui document sau certificat satisfăcător, își rezervă dreptul de a invalida Biletul fără nicio obligație de rambursare a prețului de cumpărare și de a refuza intrarea persoanei respective în Zona Festivalului.

6. REGULI GENERALE DE ACCESS LA FESTIVAL

6.1 Intrarea la Festival este posibilă doar prin locurile și la orele stabilite, exclusiv pentru Participanții Autorizați.

6.2 Accesul în Zona Festivalului se face doar pe la intrările special amenajate, cu respectarea procedurilor de înregistrare a Biletelor achiziționate, regulilor de check-in și de acces, prevăzute de prezentele TCG.

6.3 Pentru a diminua aglomerația creată în zona de acces, cât și disconfortul participanților, vor fi permise două reintrări, pe zi, în festival.

6.4 Accesul în Zona Festivalului se va face în funcție de tipul biletului achiziționat.

6.5 Participanții au obligația ca pe lângă Bilet să aibă asupra lor acte de identitate.

6.6 La solicitarea echipei de securitate sau a reprezentanților Organizatorului sau a altor organe competente sau autorități, Participantul are obligația de a prezenta documentele de acces și actele de identitate.

6.7 Prezentele TCG vor fi afișate în loc vizibil la intrarea în festival și în alte zone publice din cadrul festivalului.

6.8 Pentru a asigura desfășurarea în siguranță a Festivalului, Nostalgia își rezervă dreptul de a restricționa tipul obiectelor ce pot fi aduse în zona Festivalului.

Prin urmare, este interzisă intrarea la Festival cu următoarele obiecte:

● Droguri;

● Rucsacuri sau borsete mai mari de de 29 cm x 21 cm x 12 cm;

● Cutii de băutură;

● Conserve;

● Artificii;

● Lasere;

● Bannere susținute de bețe;

● Scaune;

● Cuțite, arme, obiecte contondente;

● Lanțuri;

● Articole pirotehnice;

● Mâncare sau băuturi;

● Animale;

● Umbrele (în caz de ploaie se recomandă folosirea pelerinelor);

  • Materiale inflamabile sau explozive;
  • Produse cosmetice
  • Parfumuri / spary-uri

● Aparate foto sau video profesionale, inclusiv orice tip de aparat DSLR sau cu obiective detașabile;

● Orice tip de obiecte care îi pot răni pe alți Participanți. Această listă nu este una exhaustivă, organizatorul având dreptul de a interzice accesul în festival în măsura în care obiectul deținut de participant ar putea să pericliteze siguranța altor participanți sau ar prezenta un pericol pentru desfășurarea în condiții de siguranță a evenimentului.

6.8.1 Este permis accesul cu:

● Aparate de fotografiat compacte;

● Brichete;

 ● Camere GoPro;

● Selfie stick-uri (de dimensiuni mici și din materiale ușoare);

● Baterii externe

6.8.2 Accesul cu: medicamente însoțite de prescriptie medicală, insulină, picături – uz medical, spray inhalator pentru astm este permis doar dacă sunt însoțite de scrisoare medicală sau de orice alt document înlocuitor acesteia și în cantitatea maximă recomandată zilnic.

6.8.3 ESTE INTERZIS ACCESUL CU ANIMALE DE COMPANIE

6.9 Ca urmare a regulilor foarte stricte în privința obiectelor interzise, persoanele responsabile cu securitatea și monitorizarea Festivalului vor percheziționa în detaliu fiecare Participant și orice obiecte interzise descoperite în urma verificării vor fi oprite la poartă, fără ca Organizatorul să-și asume responsabilitatea pentru ele.

6.10 Toți Participanții sunt sfătuiți să consulte lista cu obiecte nepermise și să nu dețină asupra lor astfel de obiecte în cadrul Festivalului.

6.11 În ceea ce privește obiectele pierdute, Organizatorul va amenaja un spațiu special în care vor putea fi aduse astfel de obiecte și din care fiecare proprietar își poate recupera bunurile în termen de 72 ore, dar nu mai târziu de prima zi după terminarea Festivalului – ora 10.00 A.M.

6.12 După prima zi după terminarea Festivalului, ora 10.00 AM, toate obiectele nerevendicate vor fi predate emitenților acestora (exemplu: carte de identitate, certificat de naștere etc., în atenția Poliției Municipale; carduri bancare în atenția băncilor emitente). Obiectele fără emitent identificabil, indiferent de valoare, vor fi donate în scopuri caritabile, în măsura în care este posibil și în funcție de natura obiectelor.

6.13 Organizatorul nu este responsabil pentru bunurile Participanților ori pentru eventualele pagube produse acestora.

6.14 Este interzisă intrarea cu mașina, skateboard-uri, biciclete, hoverboard-uri, cât și cu alte bunuri similare în Zona Festivalului.

6.15 Pentru confortul participanților, organizatorul își rezervă dreptul de a stopa temporar accesul în anumite zone, în cazul în care consideră că zonele și-au atins capacitatea maximă autorizată.

6.16 Pentru sănătatea și siguranța Participanților, aceștia cunosc și consmit că Organizatorul le poate solicita dovezi care să confirme că starea de sănătate le permite să participe la Festival, că pot să aplice măsuri de verificare a stării de sănătate (prin modalități de testare rapidă, luarea temperaturii, scanarea Certificatului Digital European COVID-19, triaj observațional, etc.) și să se supună oricăror măsuri solicitate de către autoritățile statului impuse organizatorilor de evenimente pentru prevenirea și combaterea oricăror situații care pot pune sănătatea Participanților în pericol. Această secțiune va fi completată cu orice măsuri solicitate de către autoritățile statului impuse organizatorilor de evenimente în funcție de evoluția situației epidemiologice, astfel încât să asigurăm cele mai înalte standarde pentru siguranța participanților.

6.17 Organizatorul își rezervă dreptul, în acord cu dispozițiile legale de la momentul desfășurării Festivalului, să refuze accesul deținătorului de bilet în cazul în care acesta este confirmat pozitiv

cu COVID-19, lucru care rezultă fie ca urmare a testării, fie prin prezentarea unei adeverințe care atestă rezultatul pozitiv. Prin trimiterea unui e-mail la adresa: simona@interbelic.ro, deținătorul biletului va avea posibilitatea să opteze între păstrarea valabilității biletului pentru ediția viitoare sau alte soluții ce vor fi puse la dispoziție la acel moment de Organizator sau de autoritățile statului.

9. MINORI ȘI PERSOANE CU DIZABILITĂȚI

9.1 ACCESUL MINORILOR ESTE STRICT INTERZIS, CHIAR DACA ACESTIA SUNT INSOTITI DE UN PARINTE

9.2 În cazul persoanelor cu dizabilități încadrate într-o categorie de handicap, aceștia și însoțitorii acestora beneficiază de următoarele facilități în limita a 100 de invitatii pentru ziua 10.11.2023 de VINERI, din festival: a) Adulții cu handicap grav și accentuat și însoțitorii acestora beneficiază în mod gratuit de o invitatie pentru ziua 10.11.2023, din cadrul festivalului.

 9.9 Pentru a beneficia de gratuitate, adulții cu dizabilități trebuie să trimită o cerere prin care să își exprime dorința de a participa la festival și o declarație pe proprie răspundere din care să reiasă încadrarea în grad de handicap la https://nostalgia.love/bilete-pentru-persoane-cu-dizabilitati/. În cazul în care persoanele cu dizabilități vor beneficia de o invitatie pentru ziua 10.11.2023 din cadrul festivalului, vor primi din partea Organizatorului un e-mail în acest sens. Aceste persoane sunt obligate ulterior să prezinte în original, în punctul de acces menționat în email-ul de confirmare primit, certificatul de încadrare în gradul de handicap și cartea de identitate spre verificare.

9.10 Accesul gratuit al persoanelor cu nevoi speciale se face numai în baza actului de identitate, a certificatului de încadrare în gradul de handicap și a confirmării primite pe e-mail din partea Organizatorului.

9.11 Cererile incomplete și/sau cererile trimise la alte adrese de e-mail nu vor fi luate în considerare.

9.12 Organizatorul își rezervă dreptul de a refuza accesul în festival al persoanelor cu dizabilități care nu prezinta aceste documente în original, precum și în cazul în care reprezentanții Organizatorului au îndoieli justificate cu privire la valabilitatea sau autenticitatea documentelor prezentate.

9.13 Persoanele încadrate în grad de handicap grav își asumă obligația de a veni întotdeauna însoțite la Festival, din motive de siguranță personală.

9.14 Organizatorul recomandă tuturor persoanelor cu dizabilități să vină însoțite la Festival.

9.15 Organizatorul nu va fi ținut responsabil pentru niciun fel de incident sau accident care privește persoanele cu dizabilități. Întreaga răspundere pentru aceștia revenind minorilor/persoanelor cu dizabilități și/sau reprezentantului legal sau însoțitorului. Organizatorul atrage atenția părinților/reprezentantului legal sau persoanelor care exercită autoritatea părintească asupra faptului că acestora le revine obligația de supraveghere a minorului și vor fi ținuți răspunzători pentru orice prejudiciu rezultat din nerespectarea acestei obligații.

10. COMPARTIMENTUL PE DURATA FESTIVALULUI

10.1 În Zonele Festivalului, vizitatorii au obligația să se abțină de la toate acțiunile, declarațiile sau comportamentul de natură a pune în pericol viața, sănătatea sau integritatea fizică a altor persoane sau care pot încălca drepturile personale ale acestora.

10.2 Este interzisă orice formă de activitate economică, comercială sau publicitară în Zona Festivalului – inclusiv în zona din fața porților Festivalului – fără permisiunea prealabilă scrisă a Nostalgia. În cazul în care Organizatorii constata desfășurarea unor astfel de activități în perimetrul festivalului își rezervă dreptul de a scoate afară persoanele în cauză și de a le interzice accesul în festival.

10.3 Vânzarea băuturilor alcoolice trebuie să respecte dispozițiile legii, și niciun fel de astfel de băuturi nu pot fi oferite minorilor sub 18 ani și persoanelor aflate în stare de ebrietate de către niciun vânzător din cadrul Festivalului. Servirea băuturilor (răcoritoare sau alcoolice) de către Partenerii Comerciali ai organizatorului se va face exclusiv în recipiente (din aluminiu sau din material plastic) deschise.

10.4 Utilizarea substanțelor calificate ca droguri este interzisă în Zona Festivalului și se pedepsește prin lege. Organizatorul își rezervă dreptul de a tăia brățara acelui Participant care încalcă această dispoziție, de a-l elimina din incinta Festivalului și de a nu îi mai permite accesul, solicitând intervenția organelor abilitate în acest sens.

10.5 Nostalgia își rezervă dreptul de a introduce un sistem la Festival prin care se poate oferi alcool Vizitatorilor doar dacă Vizitatorul respectiv prezintă o certificare sau un act din care sa reiasă faptul că are dreptul să consume alcool (de ex. cartea de identitate care atestă vârsta).

10.6 Sunt interzise orice demonstrații de orice natură, care nu au legătură cu Festivalul organizat de Nostalgia, indiferent de numărul participanților, dacă Nostalgia nu și-a dat aprobarea prealabilă scrisă în acest sens. Această aprobare este acordată de Nostalgia la libera sa alegere, în baza solicitării prealabile a organizatorului respectivei demonstrații. În cazul în care se obține o aprobare, participanții sunt obligați să se conformeze cu prezentele TCG și să se comporte într-un mod care să nu deranjeze, să nu împiedice, să nu limiteze sau să nu facă imposibil divertismentul altor Vizitatori, capacitatea de a se deplasa în zona Festivalului, accesul la zona Festivalului sau capacitatea de a ieși din zona Festivalului, precum și utilizarea Serviciilor și/sau Produselor de către alți Vizitatori/Comercianți.

10.7 Nostalgia are dreptul de a pune capăt demonstrațiilor (atât pe cele pe care le-a autorizat în conformitate cu cele de mai sus cât și pe cele pe care nu le-a autorizat în mod expres), fără a oferi un motiv în acest sens. Nostalgia are dreptul să stabilească condițiile demonstrațiilor, în special numărul de participanți, locația și durata acestora, la libera sa alegere. Dacă Nostalgia declară încheierea unei anumite demonstrații, participanții sunt obligați să oprească imediat demonstrația. Dacă Nostalgia stabilește condiții pentru o demonstrație autorizată sau recunoscută conform descrierii de mai sus, participanții sunt obligați să se conformeze pe deplin acestor condiții.

10.8 În Zona Festivalului, salariații autorizați și cu calificare corespunzătoare ai Nostalgia sau Partenerii Contractuali ai acestuia precum și salariații sau colaboratorii Partenerilor, vor asigura aplicarea normelor de conduită și siguranță. Vizitatorii se angajează în mod expres, în virtutea participării lor la respectivul Festival, că vor coopera pe deplin cu aceste persoane în limitele legii și vor respecta instrucțiunile acestora în cadrul Festivalului în caz de urgență sau dacă alte circumstanțe semnificative (de ex. din motive de sănătate publică) o justifică.

10.9 La Festival se pot utiliza atât Servicii și Produse gratuite, cât și Servicii și Produse pentru care se percepe plată. Vizitatorii se obligă să plătească toate Serviciile și Produsele pentru care se percepe plată, și își asumă răspunderea pentru plata imediată a tuturor prețurilor și taxelor de cumpărare datorate. 10.10 Vizitatorii vor efectua plata Produselor și Serviciilor pentru care se percepe plată utilizând metodele de plată oferite de Nostalgia sau Partenerii Contractuali. Dacă Nostalgia decide astfel în legătură cu orice zona din Festival, toate prețurile și taxele de cumpărare vor fi plătibile exclusiv prin metodele desemnate de Nostalgia, în loc de numerar.

11. SUPRAVEGHERE VIDEO ȘI PRELUCRARE DATE CU CARACTER PERSONAL

11.1 Pentru motive de securitate, Zona Festivalului este supravegheata cu camere video de către Parteneri Contractuali ai Nostalgia. Prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal preluate prin camerele video de supraveghere are loc oricând vă aflați în incinta festivalului Nostalgia, iar prin participarea la Festival Participantul vă oferiți explicit acordul pentru aceasta prelucrare. De asemenea, concertele precum și întregul festival pot fi înregistrate video/foto de partenerii noștri contractuali, în scopuri de marketing și publicitate, conform celor menționate la cap. XV.

11.2 Categoriile de date cu caracter personal procesate, mijloacele, scopurile prelucrării, precum și întreaga politică a Nostalgia cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal sunt regăsite în Politica de Confidențialitate a Festivalului Nostalgia 2023, disponibilă la secțiunea Politică de Confidențialitate. 11.3 Conform Regulamentului UE 679/2016 (GDPR) beneficiați de dreptul de acces, de rectificare, dreptul de a obține ștergerea datelor sau restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată.

11.4 Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteți adresa S.C. NOSTALGIA RETRO DISCO FUTURE S.R.L cu o cerere scrisă, datată și semnată la adresa simona@interbelic.ro .

11.5 În cazul în care considerați că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate altfel decât în conformitate cu legislația aplicabilă, vă rugam sa ne contactați la adresa de e-mail simona@interbelic.ro sau vă puteți adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucării Datelor cu Caracter Personal.

11.6 Pentru mai multe detalii legate de prelucrările de date cu caracter personal vă încurajam să consultați Politica de Confidențialitate disponibilă pe site-ul www.nostalgia.love.

12. PRODUSELE ȘI MODALITATEA DE PLATĂ DIN CADRUL FESTIVALULUI

12.1 În Zona Festivalului vor exista puncte de unde Participanții pot obține Produsele și Serviciile puse la dispoziție de către Organizator sau Partenerii contractuali ai acestuia.

12.2 Participanții au obligația de a folosi în Zona Festivalului doar metodele și instrumentele de plată stabilite de Organizator.

12.3 Modalitatea de plată pentru Produsele și Serviciile oferite în Zona Festivalului sunt voucherele cu utilizare multiplă folosite prin intermediul dispozitivelor de plata (RFID), puse la dispoziție de către Nostalgia, Banca Transilvania și VISA, prin serviciul Festipay, respectiv Brățara.

12.4 La intrarea în Zona Festivalului, fiecare Participant va primi în vederea accesului o Bratara (având sistemul de plată integrat) cu care poate achiziționa Produsele și Serviciile disponibile în cadrul Festivalului. Plata cu numerar în Zona Festivalului este strict interzisă, în afara zonelor de Credit Point stabilite în prealabil de Organizator.

12.5 Aceste instrumente de plată sunt considerate MPV (multi-purpose voucher = vouchere cu utilizare multiplă), așa cum sunt definite de către Comisia Europeană, datorită faptului că în schimbul Punctelor Credit de pe instrumentul de plată, Participantul poate achiziționa servicii/produse care au cotă TVA diferită. În acest caz, încasarea de TVA se face la utilizarea punctelor de credit. În același timp, emiterea unui bon fiscal și/sau a unei facturi pentru Produsul/Serviciul achiziționat, cade în sarcina comercianților (Partenerilor Contractuali). În cazul în care un Participant dorește factură fiscală pentru Produsele/Serviciile achiziționate în cadrul Festivalului, acesta are obligația păstrării tuturor bonurilor fiscale de la fiecare comerciant (Partener Contractual) în parte în vederea solicitării ulterioare a facturii fiscale de la respectivii Parteneri Contractuali.

12.6 Organizatorul are posibilitatea de a oferi Vizitatorilor dovada faptului că tranzacția (depunerea sau retragerea fondurilor) s-a efectuat

12.7 Procedura privind tranzacțiile în sistemul electronic pe perioada Festivalului este următoarea:

a) La intrarea în Zona Festivalului, după obținerea Brățării, este recomandat ca fiecare Participant să se deplaseze la un Credit Point pentru a-și încărca Brățara cu puncte credit.

b) Brățara va fi singura modalitate de plată în cadrul Festivalului.

c) Conversia pentru acest MPV (multi-purpose voucher) este: 1 leu – 1 punct credit.

d) Pentru fiecare încărcare, Organizatorul are posibilitatea, dar nu obligația, de a înmâna Participantului o dovadă pentru suma depusă pe Brățară.

e) Brățările deteriorate pot fi dezactivate și înlocuite cu alte Brățări la punctul de Help Desk – Credit Point, situat în Zona Festivalului pe toată Durata Festivalului.

f) După obținerea unei noi Brățări de la punctul Help Desk – Credit Point, suma deținută de Participant pe Brățară deteriorată se va transfera pe noua Brățară.

g) Participanții au posibilitatea să-și încarce Brățara de câte ori doresc, dar fiecare încărcare trebuie să aibă o sumă minimă de 1 leu.

h) Participantul are dreptul și posibilitatea să-și verifice suma disponibilă pe Brățară la orice Partener Contractual din Zona Festivalului sau la Credit Point.

i) Încărcarea/Reîncărcarea Brățării se poate efectua fie prin numerar, prin intermediul cardului bancar.

12.8 Plata online cu cardul personal sau al firmei dumneavoastră se poate efectua în condiții de siguranța deplina. Cardurile acceptate la plată sunt cele emise sub siglele VISA (Classic și Electron) și MASTERCARD (inclusiv Maestro, dacă au cod CVV2/CVC2).

12.9 IMPORTANT! Pentru plățile prin card bancar nu este perceput niciun comision!

12.10 Achiziția Produselor/Serviciilor de la comercianți (Partenerii Contractuali):

a) Participantul își alege Produsul dorit, moment în care Partenerul Contractual respectiv bifează suma în POS;

b) Fiecare Participant are obligația de a verifica suma bifată de Partenerul Contractual în POS, iar după verificare va atinge chip-ul de pe Brățară de terminalul (card-reader) POS – contactless pentru efectuarea plății; Partenerii Contractuali vor avea obligația emiterii de bonuri fiscale către Participanții clienți (și de facturi, la cererea Participanților).

13. REFUND – Returnarea banilor rămași pe Brățară, la sfârșitul Festivalului.

13.1 REFUND-ul reprezintă acțiunea prin care, un festivalier își recuperează banii rămași pe brățară, în condițiile detaliate în prezentul Regulament.

13.2 Sumele neutilizate de pe brățara RFID pot fi preschimbate in bani, prin procesul denumit REFUND, dacă sunt îndeplinite toate condițiile impuse de Festival.

13.3 Refund-ul poate fi realizat prin:

A. Refund la locație

13.4.1 Returnarea sumelor la oricare dintre punctele de încărcare de pe perimetrul festivalului, oricând în perioada festivalului, dar nu mai târziu de 12.11.2023, ora 05:00 AM. Orice solicitare venită ulterior datei și orei expres indicate, nu va fi luată în considerare de către organizator. In aceasta situație, organizatorul nu va putea fi ținut culpabil pentru nerestituirea sumei către festivalier, fiind de datoria și obligația exclusivă a festivalierului să respecte data și ora până la care poate face solicitarea de restituire a sumelor rămase neutilizate pe brățară. În cazul in care festivalierul nu formulează cererea în acest termen, acesta este unicul răspunzător pentru nerestituirea banilor, organizatorul fiind lipsit de orice culpă. ÎN ACEST SENS RECOMANDĂM FESTIVALIERILOR SĂ FACĂ SOLICITAREA DE REFUND CEL TÂRZIU LA MOMENTUL ÎN CARE PLEACĂ DIN FESTIVAL ÎN ULTIMA LOR ZI DE PARTICIPARE.

13.4.2 Suma returnată reprezintă toată suma rămasă în contul Brățării RFID.

13.4.3 Pentru realizarea Refund-ului, festivalierul trebuie să poarte brățara la mână și să se asigure că aceasta nu prezinta urme de compromitere (exceptând cazurile agreate de Festival și prezentate în acest Regulament).

14. SECURITATE ȘI SĂNĂTATE

14.1 Ținând cont de anvergura Festivalului, Organizatorul va lua măsurile corespunzătoare, astfel încât Participanții să fie informați despre măsurile și activitățile de prevenire și protecție din cadrul Zonei Festivalului.

14.2 Fiecare Participant are obligația de a manifesta un comportament civilizat față de ceilalți Participanți ai Festivalului.

14.3 În măsura în care Organizatorul considera ca un Participant pune în pericol siguranța celorlalți Participanți sau creează o situație de disconfort pentru aceștia sau se comportă într-o maniera care afectează buna desfășurare a Festivalului sau atmosfera din Festival, Organizatorul își rezervă dreptul de a tăia brățara acelui Participant și de a solicita asistența Jandarmeriei sau a firmei de pază pentru a escorta acel Participant afara din Festival și de a nu îi mai permite accesul acestuia înapoi în Festival.

14.4 Agențiile guvernamentale, instituțiile MAI sau alte organisme autorizate pot oferi Organizatorului un sfat negativ cu privire la accesul unui deținător de bilet și/sau abonament în Festival. În acest caz, Organizatorul este îndreptățit să refuze intrarea în perimetrul evenimentului a Cumpărătorului, iar cel din urma nu va avea nici un drept de compensare.

14.5 În mod deosebit, în scopul unei bune desfășurări a Festivalului, Participanții au următoarele obligații:

a) să comunice imediat echipei de securitate și/sau reprezentanților Organizatorului orice situație despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea și sănătatea Participanților;

b) să aducă la cunoștința echipei de securitate și/sau reprezentanților Organizatorului orice fel de incidente suferite de propria persoană;

c) să coopereze cu echipa de securitate și/sau reprezentanții Organizatorului, autorităților competente, voluntarilor, pentru a permite asigurarea unei bune desfășurări a Festivalului, fără riscuri pentru securitate și sănătate;

d) să respecte prevederile legislației din domeniul securității și sănătății și măsurile de aplicare a acestora;

e) Participantul care observă un incendiu are obligația să anunțe prin orice mijloc echipa de securitate și/sau reprezentanții Organizatorului, pentru limitarea și stingerea incendiului,;

f) în caz de incendiu, orice Participant are obligația să acorde ajutor;

g) să respecte legile în vigoare privind fumatul în spațiile închise (fumatul în spațiile închise din Zona Festivalului este strict interzis).

15. ÎNREGISTRĂRILE REALIZATE ÎN CADRUL FESTIVALULUI

15.1 Organizatorul are dreptul de imagine asupra întregului Festival și poate utiliza imaginile foto și video, efectuate atât de propriul personal, cât și de participanți, în diverse materiale realizate cu ocazia Festivalului.

15.2 Vizitatorii iau notă de faptul că Nostalgia, Partenerii Contractuali autorizați de Nostalgia, asociații săi, membrii presei, alți Vizitatori și alți Terți pot realiza înregistrări audio și de imagini ale Festivalului.

15.3 Prin urmare, toți Vizitatorii, în virtutea participării lor la Festival, acordă Organizatorului,, permisiunea expresă pentru înregistrarea și publicarea imaginii, înfățișării și acțiunilor lor. Persoana care face înregistrările conform regulilor sus-menționate va obține drepturi de folosință transferabile și exclusive care sunt nerestricționate ca timp, amplasare geografică și formă de utilizare cu privire la înregistrările Vizitatorilor, orice prezentare a respectivelor imagini trebuind să fie însă în legătură cu Festivalul.

15.4 Nostalgia și persoanele autorizate de Nostalgia au dreptul nerestricționat de a obține profit, de a utiliza (în special în scopul promovării Festivalului), de a copia, de a publica, de a difuza public și distribui astfel de înregistrări ale Vizitatorilor, fără a fi necesar să îi plătească pe Vizitatori pentru aceasta.

15.5 Vizitatorii iau notă în mod expres de faptul că Nostalgia poate înregistra Festivalul, concertele și programele, poate copia înregistrările și le poate distribui prin mijloace purtătoare de imagine, le poate difuza sau le poate face publice în alt mod și poate face acest lucru în mod repetat, inclusiv prin informarea publicului cu privire la Festival, concerte și programe, prin mijloace de transmisie a datelor prin cablu sau prin orice alte mijloace (de ex. prin YouTube), astfel încât membrii publicului să poată alege individual locul și ora de acces.

15.6 Vizitatorii nu au dreptul, în limitele prevederilor legale, să ridice pretenții împotriva Nostalgia în legătură cu înregistrările și publicarea lor conform celor prevăzute mai sus.

15.7 Vizitatorii au dreptul să realizeze înregistrări audio și de imagini în cadrul Festivalului, dar numai cu ajutorul unui instrument de înregistrare a sunetelor și imaginilor încorporat într-un dispozitiv de telecomunicații utilizat în scop personal (de exemplu un telefon mobil sau o tabletă) sau cu un alt echipament neprofesional.

15.8 Vizitatorii nu pot, fără acordul prealabil al Nostalgia, să vândă, să utilizeze în schimbul unui preț sau să utilizeze gratuit în scopuri comerciale, înregistrările de imagine și voce pe care le-au făcut, să identifice Vizitatorii care figurează în înregistrările respective fără acordul lor, sau să încalce drepturile personale ale celorlalți Vizitatori.

15.9 Nostalgia, în mod expres, nu răspunde pentru încălcarea regulilor sus-menționate de către Vizitatori.

15.10 Organizatorul își rezervă dreptul de a stabili zone/locații cu fotografierea/filmatul interzise. În caz de nerespectare, Organizatorul are dreptul de a confisca aparatul foto / video până la sfârșitul Festivalului și de a șterge respectivele înregistrări.

16. LIMITAREA RĂSPUNDERII NOSTALGIA ȘI FORȚA MAJORĂ

16.1 Nostalgia nu acordă nicio garanție în legătură cu durata procesului de intrare, având în vedere numărul mare de vizitatori!

16.2 Nostalgia recomanda tuturor participanților să vină la Festival cu cel puțin câteva ore înainte de concertul la care doresc să asiste.

16.3 Nostalgia nu acordă nicio garanție în legătură cu posibilitatea de a intra la Festival la ora dorită sau cu privire la posibilitatea de a participa la timp la concertul dorit sau cu privire la calitatea distracției, și exclude în mod explicit rambursarea către festivalier a prețului Biletului,acordarea unei reduceri ulterioare sau plata de daune-interese, despăgubiri sau compensații de orice natură către festivalier.

16.4 În cadrul Festivalului, Organizatorul poate efectua modificări ale programului (artistic, organizatoric, etc.) în mod unilateral, în funcție de diverse situații ce pot apărea pe parcurs.

16.5 Nostalgia își rezervă dreptul de a modifica, restructura și dezvolta ulterior Festivalul, Serviciile și Produsele oferite în cadrul Festivalului, la alegerea sa, în funcție de necesități. Vizitatorii nu au dreptul să ridice pretenții împotriva Nostalgia cu privire la respectivele modificări, restructurări sau dezvoltări ulterioare.

16.6 Prin urmare, Nostalgia nu va garanta Vizitatorului disponibilitatea, conținutul, calitatea și cantitatea programelor și Serviciilor (cum ar fi evoluția unui anumit artist, faptul că evoluția unui anumit artist se va ridica la înălțimea așteptărilor Vizitatorului, sau oportunitatea de a participa la un anumit program artistic și/sau la o anumită locație). Aceste elemente pot prinde contur în funcție de caracteristicile speciale ale locației, de situațiile extraordinare intervenite și de echipamentele prezente în cadrul lor (cum ar fi numărul de locuri al unei anumite locații).

16.7 Cu toate acestea, Nostalgia va depune toate eforturile pentru a oferi programele și Serviciile comunicate în prealabil și, dacă oferirea acestora devine imposibilă, pentru a înlocui programul anulat sau Serviciul comunicat în prealabil cu un alt program sau Serviciu.

16.8 Nostalgia nu are obligația să anuleze Festivalul în caz de vreme nefavorabilă, însă, în cazul în care autoritățile solicită suspendarea sau închiderea Festivalului de către Nostalgia din motive de caz fortuit sau forță majoră, Festivalul sau o parte a acestuia vor fi anulate/suspendate, iar Nostalgia nu poate fi ținut răspunzător pentru festivalieri sau alte terțe părți pentru închiderea/suspendarea acestuia.

16.9 Vizitatorii iau notă în mod expres de faptul că pot achiziționa și Produse și Servicii în legătură cu Festivalul care sunt oferite de alți Parteneri Contractuali, și nu de către Nostalgia. În astfel de cazuri, contractul este încheiat direct între Vizitator și Partenerul Contractual, iar drepturile și obligațiile decurgând din relația juridică se aplică exclusiv Vizitatorului și Partenerului Contractual.

16.10 Vizitatorii confirmă în mod expres că nu pot ridica nicio pretenție împotriva Nostalgia în legătură cu Produsele și Serviciile respective sau în legătură cu contractul pentru respectivele Produse și Servicii. Nostalgia declară, de asemenea, că nu răspunde în niciun fel în legătură cu Produsele și Serviciile furnizate de Partenerii Contractuali. Vizitatorii pot utiliza Serviciile și Produsele furnizate de Partenerii Contractuali exclusiv pe riscul propriu. Nostalgia nu își asumă nicio răspundere pentru prejudiciile ce decurg din sau sunt suferite în legătură cu cumpărarea sau utilizarea unor Servicii și Produse furnizate de Partenerii Contractuali.

16.11 Vizitatorii pot intra la Festival exclusiv pe riscul propriu. Nostalgia va răspunde exclusiv pentru încălcările contractuale intenționate care îi sunt imputabile în mod direct și încălcările contractuale care pun în pericol sănătatea umană, integritatea sau sănătatea fizică, dacă prejudiciile respective sunt cauzate exclusiv de Nostalgia și nu ar fi putut fi evitate de Participant prin depunerea unor diligențe în acest sens, și exclude orice răspundere dincolo de drepturile legale explicite ale Participanților în legătură cu orice prejudiciu, inclusiv cele care afectează viața umană, integritatea sau sănătatea fizică sau daunele materiale.

16.12 Având în vedere că nu există o relație contractuală între Nostalgia și Participantul Neautorizat, Nostalgia exclude în mod explicit orice răspundere față de Participantul Neautorizat și pentru toate pretențiile pe care le poate ridica un consumator.

16.13 Obiectele pierdute și găsite pot fi predate la biroul de informații indicat pe hartă. Vizitatorii se pot interesa în legătură cu obiectele pierdute la același birou.

16.14 Vizitatorii și Participanții Neautorizați sunt pe deplin răspunzători, atât în baza dreptului civil, cât și a dreptului penal, pentru orice prejudiciu pe care l-au cauzat Nostalgia, Partenerilor Contractuali ai acestuia și altor Vizitatori și Terți în cadrul Festivalului sau în legătură cu Festivalul.

16.15 Nostalgia nu răspunde de activitățile sau omisiunile ilicite ale oricărui Vizitator, Participant Neautorizat, animal de companie sau Terț. În cazul În care un vizitator, Participant Neautorizat, terț produce un prejudiciu, de orice natură, unui alt Vizitator, participant Neautorizat sau Terț, acesta din urmă trebuie să se îndrepte cu orice fel de acțiune împotriva persoanei culpabile, pentru repararea prejudiciului, iar nu împotriva Nostalgia.

16.16 Nostalgia nu răspunde pentru niciun prejudiciu care poate să apară în afara Zonei Festivalului sau pe drumul spre sau de la Zona Festivalului, deoarece Nostalgia poate fi ținut răspunzător exclusiv pentru prejudiciile apărute în Zona Festivalului, în cazul în care sunt întrunite condițiile prevăzute în prezentele TCG pentru angajarea răspunderii Nostalgia.

16.17 Dacă orice Produse sau Servicii sunt disponibile pentru Vizitator după ora de închidere a Festivalului, atunci, începând de la momentul respectiv, Vizitatorul poate achiziționa sau utiliza aceste produse exclusiv pe propria răspundere.

16.18 Nostalgia are dreptul de a înceta cu efect imediat relația juridică cu Participantul (având Bilet sau Brățară) care a încălcat orice prevedere a prezentelor TCG în legătură cu Festivalul. Într-un astfel de caz, Nostalgia poate invalida Biletul Participantului sau îi poate scoate Brățara, iar Participantul va fi obligat să părăsească Festivalul. De asemenea, Nostalgia își rezervă dreptul a refuza achiziționarea unui nou bilet de către festivalierul respectiv, pe toata durata desfășurării festivalului sau în cazul în care obține un bilet la Festival, să refuze accesul său în incinta Festivalului, fără a-i acorda vreun drept de compensare.

16.19 Pe lângă încetarea imediată a relației juridice cu Participantul, Nostalgia are dreptul să refuze ulterior accesul acestuia în Festival.

16.20 Participantul consimte să i se acorde tratamentul medical ce poate fi considerat potrivit în caz de vătămare, accident sau boală pe durata Festivalului și exonerează complet de răspundere pe Nostalgia și toate persoanele care participă la acordarea tratamentului medical respectiv pentru orice astfel de acțiuni.

16.21 În Zona Festivalului se vor asigura în regim de continuitate servicii de prim ajutor și asistență medicală. Nostalgia nu este responsabil pentru modul în care se acordă aceste servicii.

16.22 În cadrul Festivalului se vor desfășura diverse jocuri de lumini de mare intensitate și efecte pirotehnice care pot dăuna copiilor sau persoanelor epileptice.

16. 23 Participanții care suferă de boli psihice, fizice și care pot fi afectați în vreun fel de zgomote puternice, efecte vizuale speciale, zone aglomerate, efecte speciale sonore sau orice alte asemenea, își asumă întreaga răspundere pentru prejudiciile pe care le-ar putea suferi.

16.24 De asemenea, Organizatorul nu-și asumă răspunderea pentru eventualele prejudicii sau vătămări care s-ar putea ivi în urma unor focuri de artificii. Participanții își asumă întreaga responsabilitate asupra capacității de participare din punct de vedere fizic/psihic la diverse activități din cadrul Festivalului.

16.25 IMPORTANT! Recomandăm efectuarea unor controale medicale de specialitate înainte de a participa la activități care necesită un nivel de efort crescut.

16.26 Nostalgia nu va avea nicio responsabilitate, de nicio natură, pentru orice fel de prejudiciu (direct sau indirect) ce rezultă din utilizarea sau din incapacitatea de utilizare a informației prezentate pe Site în legătură cu Festivalul.

16.27 Nostalgia, fără nicio notificare prealabilă, poate șterge, modifica sau adăuga orice informație pe Site, suspenda orice activitate pe Site, iar în cazul în care se fac referiri la alte site-uri Nostalgiaa nu garantează și/sau confirmă sub nicio formă tipul de informație care poate fi găsit pe aceste site-uri.

16.28 Nostalgia nu este responsabil nici pentru comentariile afișate de către utilizatori pe Site. Orice informație, date, text, fotografii, grafică etc. conținute pe Site sunt responsabilitatea acelei persoane/entități de la care provine. În aceste condiții Nostalgia nu poate garanta conținutul Site-ului incluzând, dar nelimitându-se la, informații trunchiate, incomplete sau greșite sau pentru orice consecințe ale utilizării acestora.

16.29 Nostalgia nu oferă garanții, de nicio natură cu privire la faptul că Site-ul va funcționa neîntrerupt, sigur şi fără erori de orice fel. Site-ul poate fi întrerupt de către proprietar sau administratori în orice moment fără nicio notificare prealabilă şi fără niciun fel de pretenție de orice fel din partea utilizatorilor acestuia.

16.30 În cazul anulării Festivalului din motive ce țin de culpa exclusivă a Organizatorului, Partenerii Contractuali de pe site-ul cărora Cumpărătorii au achiziționat Biletele vor rambursa prețul biletelor plătit de Cumpărător în termen de 90 de zile de la data la care s-a anunțat anularea.

16.31 Contravaloarea biletelor achiziționate nu va fi restituită în situația anulării Festivalului de către Organizator din cauze care intră sub incidența forței majore sau a cazului fortuit. Prin forță majoră sau caz fortuit se înțelege orice eveniment extern și imprevizibil cum ar fi, dar fără a ne limita la: furtuni, amenințări sau risc de atac terorist, acte ale autorităților publice, fie legitime sau nu, epidemii, pandemii, accident, explozii, incendii, inundații, ploi torențiale, cutremur, conflicte sociale, scurtcircuit major, risc ridicat de afectare a sănătății sau orice alte cazuri care nu pot fi prevăzute sau înlăturate prin diligențe și prudență de către Organizator.

16.32 Mutarea locului de desfășurare a evenimentului în aceeași arie geografică nu reprezintă motiv pentru returnarea contravalorii biletelor.

16.33 Datele de desfășurare ale festivalului pot fi modificate unilateral de Organizator în caz de forță majoră sau caz fortuit fără nicio obligație de rambursare a prețului biletelor către Cumpărător.

16.34 Dacă evenimentul este reprogramat din cauze ce țin exclusiv de voința Organizatorului, contravaloarea biletului poate fi returnată, dar cererea de returnare a contravalorii trebuie trimisă către punctul de vânzare de la care a fost achiziționat biletul în termen de maxim 30 de zile de la data anulării evenimentului pentru care a fost achiziționat sau cel târziu la data la care Cumpărătorul ar fi trebuit sa participe la Festivalul pentru care și-a achiziționat inițial Biletul.

16.35 În situația în care intervine decesul posesorului de bilet, Organizatorul evenimentului va restitui contravaloarea biletului achitat cu condiția prezentării din partea solicitantului a documentelor justificative care să facă dovada evenimentului (spre exemplu, certificat de deces).

 17 .DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

17.1 Tot ceea ce este postat pe Site precum și pe diverse tipuri de suporturi în Zona Festivalului, cum ar fi, însă fără a se limita la, imagini, texte, elemente de grafică, simboluri, logo-uri, baze de date etc. este proprietatea Nostalgia şi/sau a Partenerilor Contractuali ai acestuia. Toate acestea cad sub incidența legislației în materie de proprietate intelectuală.

17.2 Vizitatorii și Terții nu pot utiliza, copia, distribui, publica sau incorpora în alte documente sau materiale astfel de marcaje/informații sub nicio formă în scopul obținerii de venituri fără permisiunea prealabilă scrisă și expresă a Nostalgia și/sau a Partenerilor Contractuali ai acestuia.

17.3 Imaginile, logo-urile, textele Partenerilor Contractuali ai Nostalgia aparțin acestora și sunt reproduse pe Site sau în Zona Festivalului cu acordul lor.

17.4 Nostalgia va depune toate eforturile în vederea identificării mesajelor pe care le-a primit pe Site fără să-i fi fost adresate, prin refacerea linkului direct către sursă sau prin menționarea persoanelor care figurează pe acest Site, dar nu va putea garanta întotdeauna existenta sursei reproduse.

18 .FURNIZAREA DE INFORMAȚII/ TENTATIVE DE FRAUDĂ

18.1 Pentru a utiliza Site-ul, utilizatorii Site-ului sunt de acord să furnizeze informații reale despre ei, astfel cum sunt acestea specificate în secțiunea de înregistrare ca utilizator și sunt de acord să furnizați aceste informații corect şi complet.

18.2 Orice încercare de a furniza informații false, de a accesa datele personale ale altui utilizator, de a modifica conținutul Site-ului sau de a afecta performanțele serverului pe care este postat Site-ul, va fi considerată tentativă de fraudare a sistemelor Nostalgia şi va duce la blocarea imediată a accesului utilizatorilor Site-ului. De asemenea, Nostalgia își rezervă dreptul de a anunța autoritățile competente despre această tentativă.

19.OFERTE PROMOȚIONALE, TOMBOLE ȘI CONCURSURI

19.1 Nostalgia, la alegerea sa, va stabili condițiile de desfășurare a promoțiilor de pe Site, în condițiile legii. Promoțiile, tombolele şi concursurile se desfășoară pe perioadă limitată și expiră automat la data menționată pentru fiecare promoție, tombolă sau concurs în parte.

19.2 Orice promoție, tombolă sau concurs pot fi întrerupte sau anulate în orice moment fără nicio notificare prealabilă. Toți participanții vor fi însă anunțați de întreruperea sau anularea respectivă.

20. DISPUTE

20.1 Orice conflict apărut între Nostalgia și clienții săi ca urmare a participării la Festival sau a utilizării Site-ului se va soluționa pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru nu este posibil, soluționarea conflictelor este de competența instanțelor române din București.

20.2 Legea aplicabilă este legea română

21. FORȚĂ MAJORĂ

21.1 În cazul de forță majoră sau caz fortuit, Organizatorul poate lua decizia unor modificări sau chiar anularea Festivalului în situații excepționale fără însă a putea fi ținut răspunzător în vreun fel fața de Participanții pentru aceste decizii.

22. PREVEDERI DIVERSE

22.1 Numele capitolelor și subtitlurile sunt doar pentru referință și nu trebuie luate în considerare în interpretarea sau construcția prezentelor TCG.

22.2. În cazul declarării vreuneia din clauzele prezentului TCG nulă sau inaplicabilă, restul clauzelor vor continua sa își producă efectele, iar clauza declarată nulă sau inaplicabilă va fi înlocuită de o nouă clauză să reflecte cât mai apropiat cu putință voința Organizatorului.

B a c k T o T o p B a c k T o T o p