N o s t a l g i a N o s t a l g i a
TERMENI NOSTALGIA | LITORAL

TERMENE SI CONDITII GENERALE NOSTALGIA LITORAL 2023
EVENIMENT: NOSTALGIA | LITORAL
ORGANIZATOR: NOSTALGIA RETRO DISCO FUTURE SRL
LOCAŢIE: Plaja La Nueva Cucaracha, Mamaia, Constanta
DATA: 25-26.08.2023

 1. DISPOZIŢII GENERALE
  1.1 Termenele și Condițiile Generale (în conUnuare TCG) se aplică cu privire la
  organizarea și desfășurarea evenimentului Nostalgia (în conUnuare FesUvalul),
  organizat de către societatea Nostalgia Retro Disco Future S.R.L., având CUI
  RO42038175, și fiind înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J13/4018/2019 (în
  conUnuare Organizatorul) și conțin prevederile pe care fiecare parUcipant al
  evenimentului se obligă să le respecte.
  1.2 Prin cumpărarea unui bilet sau prin parUciparea la fesUval, ParUcipantul declară
  că a ciUt, a înțeles și se obligă să respecte TCG care includ totodată și PoliUca de
  confidențialitate și PoliUca de Cookies.
  1.3 Termenele și Condițiile Generale sunt valabile pe perioadă nedeterminată.
  ParUcipanții convin că Nostalgia are dreptul de a modifica unilateral prezentele TCG,
  fără noUficare prealabilă către aceșUa. Dacă TCG se modifică, respecUvele
  modificări produc efecte imediat după publicarea pe Site. Nostalgia precizează că
  TCG pot fi modificate după cumpărarea Biletului, chiar și imediat înainte de FesUval.
  1.4 Nostalgia recomandă ParUcipanților să monitorizeze eventualele modificările ale
  prezentelor TCG.
 2. DEFINIŢII
  2.1 Pe parcursul folosirii lor în prezentul document, termenele definite au
  semnificația convenită în această secțiune, cu excepția cazului în care sunt algel
  definite în cuprinsul prezentului document:
  a) Bilet: un cerUficat emis în orice formă (pe suport hârUe sau în formă electronică),
  bilet de o zi, abonament sau invitație prin care se atestă dreptul la o Brățară la
  FesUvalul organizat Nostalgia. Biletele sunt nenominale sau nominale și au un
  număr unic de idenUficare. Prin achiziționarea Biletelor, cumpărătorii se obligă să
  respecte aceste Termene și Condiții Generale, procedurile de înregistrare a Biletelor
  achiziționate, regulile de check-in și acces la FesUval, precum și, în general, orice
  alte reguli de parUcipare la acesta care îi sunt aduse la cunoșUnță prin diverse
  mijloace, inclusiv direct prin intermediul Site-ului. Achiziția Biletelor/ Brățărilor din alte
  zone decât cele autorizate de Organizatorul FesUvalului este interzisă și duce la
  restricționarea accesului la respecUvul FesUval.
  b) Brățară: un cerUficat aplicat de Nostalgia la validarea unui Bilet, ce oferă drepturi
  idenUce cu cele incluse în Bilet și – cu condiția să fie securizat conform secțiunii 3 de
  mai jos – cerUfică exclusiv faptul că purtătorul său are dreptul de a vizita FesUvalul
  respecUv; – un instrument special de plată în cadrul FesUvalului.
  c) Cumpărătorul Biletului: persoana care cumpără Biletul la FesUval.
  d) Durata FesUvalului: durata oricărui FesUval care va corespunde cu perioada de
  Ump dintre începutul și sfârșitul FesUvalului. Începutul FesUvalului va corespunde cu
  începutul valabilității biletelor la acel FesUval ce autorizează prima intrare la
  respecUvul FesUval. Sfârșitul unui FesUval va corespunde cu încheierea valabilității
  Biletului prin care se autorizează cea mai lungă ședere la respecUvul FesUval.
  Nostalgia își rezervă dreptul de a organiza programe sau a presta Servicii pe Durata
  FesUvalului.
  e) FesUval – FesUvalul Nostalgia, alcătuit din totalitatea programelor de arte ale
  spectacolului – muzică, diverUsment și cultură – și alte Servicii gratuite sau cu plată
  oferite de Nostalgia într-o anumită perioadă de Ump și într-o anumită zonă stabilită
  de Organizator.
  f) Organizatorul/Nostalgia – Nostalgia Retro Disco Future SRL, o societate de
  naționalitate română, cu sediul în Municipiul Constanta, str. Ardealului 10, Județ
  Constanta, număr de ordine în Registrul Comerțului J13/4018/2019, cod unic de
  înregistrare RO42038175.
  g) Partener Contractual: un operator economic sau altă persoană fizică/juridică ce
  desfășoară acUvități comerciale independente la un anumit FesUval, în baza unei
  relații contractuale cu Nostalgia.
  h) ParUcipanți –toate persoanele care parUcipă la FesUval, fie că sunt ParUcipanți
  Autorizați, fie că sunt ParUcipanți Neautorizați.
  i) ParUcipanți Autorizați: Cumpărătorul Biletului și Vizitatorul.
  j) ParUcipant Neautorizat: persoană fizică care parUcipă la un anumit FesUval fără a
  avea dreptul valabil de a intra, inclusiv persoana care obține o Brățară în schimbul
  unui Bilet dobândit în mod ilegal sau terțul care parUcipă la un anumit FesUval cu o
  asgel de brățară.
  k) Produs: elementele și drepturile cu valoare pecuniară ce pot fi achiziționate de la
  Nostalgia sau alți Parteneri Contractuali în cadrul FesUvalului sau în legătură cu
  acesta, precum și orice vouchere sau alte mijloace similare ce pot fi oferite în
  schimbul acestora.
  l) Serviciu: orice serviciu pus la dispoziție de Nostalgia sau Partenerii Contractuali ai
  acestuia în cadrul FesUvalului sau în legătură cu acesta, fie gratuit, fie cu plată.
  m) Site: website-ul Nostalgia, respecUv www.nostalgia.love.
  n) TCG – Aceste Termene şi Condiții Generale ce guvernează desfășurarea
  FesUvalului, disponibile atât pe Site (așa cum este definit mai sus) cât și la toate
  intrările din Zona FesUvalului.
  o) Terți: persoane fizice și juridice, altele decât Nostalgia, Vizitatorii sau Cumpărătorii
  Biletelor.
  p) Vizitator: persoană fizică având dreptul de a intra și parUcipa la FesUval.
  r) Zona FesUvalului: oricare dintre locațiile unde se desfășoară FesUvalul.
  III. RELAȚIE JURIDICĂ
  3.1 Prezentele TCG se vor aplica:
  a) parUcipării Vizitatorilor sau Cumpărătorilor Biletelor la oricare din FesUvaluri;
  b) ParUcipanților Neautorizați.
  3.2 Prezentele TCG prezintă drepturile și obligațiile ce decurg din parUciparea la
  FesUval și relațiile care se stabilesc între Nostalgia și ParUcipanți cu ocazia
  FesUvalului, aceșUa din urmă fiind obligați să le respecte, aplicarea TCG ajutând la
  garantarea siguranței și confortului tuturor.
  3.3 Atât prin cumpărarea de bilet, cât și exclusiv prin parUciparea la FesUval,
  ParUcipanții acceptă și sunt de acord cu condițiile Organizatorului de a controla
  respectarea prezentelor TCG.
  3.4 Organizatorul sugerează ParUcipanților să se adreseze echipei de securitate,
  reprezentanților săi, organizatorilor sau autorităților în cazul în care sesizează
  nereguli.
  3.5 Prezentele TCG vor fi afișate atât pe site-ul www.nostalgia.love, cât și la intrarea
  în fesUval.
  3.6 Cumpărătorul Biletului este de acord, prin cumpărarea Biletului, deținătorul
  Biletului – altul decât Cumpărătorul Biletului – este de acord prin obținerea în mod
  legal a Biletului, iar Vizitatorul – dacă nu este deja deținător al biletului – este de
  acord prin primirea Brățării să fie obligat prin prezentele TCG. Cumpărătorul Biletului
  – iar dacă are loc un transfer ulterior, cedentul ulterior – va avea obligația să
  informeze Vizitatorul în acest sens în momentul transferării Biletului, și va răspunde
  pentru orice prejudicii rezultate în urma omiterii informării.
  3.7 ParUcipanții Neautorizați nu vor avea niciun fel de drepturi în relația cu Nostalgia,
  deoarece Nostalgia nu încheie o relație contractuală cu aceșUa și nu își asumă
  obligații față de ei.
 3. BILETE ȘI BRĂȚĂRI
  4.1 Vizitatorii sunt admiși la FesUval la orele și conform condițiilor specificate de
  către organizator în prezentul regulament. Prin cumpărarea unui Bilet valid fiecare
  ParUcipant își asigură dreptul de a parUcipa la FesUval, cu obligația de a-și cunoaște
  drepturile și obligațiile din cadrul acestuia. TIPURI DE BILETE
  4.2 ParUciparea la FesUval se face uUlizând unul din următoarele Upuri de Bilete:
 4. A) Bilete de o zi – garantează ParUcipantului Autorizat accesul in tot
  perimetrul FesUvalului, mai puUn zona VIP, pe ziua respecUvă, pentru zilele
  de vineri sau sâmbătă începând cu ora 20:00 PM și până ziua următoare la
  ora 05:00 AM, oră la care încetează valabilitatea Biletului, iar ParUcipantul nu
  mai are acces în cadrul FesUvalului.
 5. B) Abonament – garantează ParUcipantului Autorizat accesul in tot perimetrul
  FesUvalului, mai puUn zona VIP, pe ziua respecUvă, pentru zilele de vineri și
  sâmbătă începând cu ora 20:00 PM și până ziua următoare la ora 05:00 AM,
  oră la care încetează valabilitatea Biletului, iar ParUcipantul nu mai are acces
  în cadrul FesUvalului.
 6. TIPURI DE INVITAȚII
  ParUciparea la FesUval se face si uUlizând unul din următoarele Upuri de invitații
  (care vor fi asimilate Biletelor):
  A) InvitaUe de o zi – garantează ParUcipantului Autorizat accesul in tot perimetrul
  FesUvalului, mai puUn zona VIP, pe ziua respecUvă, pentru zilele de vineri sau
  sâmbătă începând cu ora 20:00 PM și până ziua următoare la ora 05:00 AM, oră la
  care încetează valabilitatea Biletului, iar ParUcipantul nu mai are acces în cadrul
  FesUvalului.
  B) InvitaUe Abonament – garantează ParUcipantului Autorizat accesul in tot
  perimetrul FesUvalului, mai puUn zona VIP, pe ziua respecUvă, pentru zilele de vineri
  și sâmbătă începând cu ora 20:00 PM și până ziua următoare la ora 05:00 AM, oră
  la care încetează valabilitatea Biletului, iar ParUcipantul nu mai are acces în cadrul
  FesUvalului.
  4.4. Cumpărătorul de bilete/abonamente are obligația de a nu afișa imagini online
  ale biletelor / abonamentelor achiziționate. Un Bilet / abonament asigură accesul
  unei singure persoane la FesUval.
  4.5. Este strict interzis să vindeți sau să cumpărați invitații.
  4.6. Încurajăm persoanele care intră în Zona FesUvalului folosind o invitație să
  doneze o sumă de bani (în locurile ce vor fi semnalate în acest sens), sumă ce va fi
  folosită în scopuri caritabile, descrise în locațiile special amenajate.
  4.7 Biletele asigură accesul unei singure persoane în FesUval.
  4.8 Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica lista arUșUlor parUcipanți la
  fesUval, atât anterior cât și pe întreaga durata a evenimentului Nostalgia. Biletele
  achiziționate pentru parUciparea la întreaga zi de eveniment, oferă acces
  cumpărătorului în perimetrul fesUvalului și nu la un anumit spectacol/arUst.
  4.9 Fiecare locație din perimetrul fesUvalului are o capacitate limitată iar accesul
  poate fi temporar restricționat pentru a răspunde normelor de siguranță în vigoare.
  INTERDICȚII
  4.11 Este strict interzisă transmiterea sau postarea seriilor unice ale biletelor și/sau
  abonamentelor pe rețele de socializare sau alte website-uri de acest fel (ex.
  Facebook, OLX, etc).
  4.12 Nerespectarea acestor prevederi va atrage anularea invitațiilor/biletelor sau
  abonamentelor comercializate si interzicerea accesului în fesUval a persoanelor
  implicate în această operațiune.
  4.13 IMPORTANT! Este strict interzisă vânzarea sau cumpărarea invitațiilor și nu
  este recomandată achiziționarea de bilete sau abonamente decât prin plagormele de
  vânzare bilete autorizate (www.liveUckets.ro, wwww.enterUx.ro, sau orice alte
  plagorme autorizate, denumiți Parteneri Contractuali). ORGANIZATORUL NU
  POATE GARANTA VALABILITATEA ORICĂROR BILETE CARE NU SUNT
  ACHIZIȚIONATE PRIN ACEȘTI PARTENERI CONTRACTUALI. ÎN CAZUL ÎN
  CARE SE DESCOPERĂ ORICE FRAUDĂ CU PRIVIRE LA UN BILET,
  ORGANIZATORUL ÎȘI REZERVĂ DREPTUL DE A ANULA ACEL BILET LA ORICE
  MOMENT (chiar dacă posesorul unui bilet fraudat a reușit să parcurgă procesul de
  check-in, edit sau transfer). ORGANIZATORUL ATRAGE ATENȚIA ASUPRA
  FAPTULUI CĂ AU FOST DESCOPERITE O SERIE DE FRAUDE CARE AU
  DECURS DIN VÂNZAREA DE BILETE PRIN CANALE NEAUTORIZATE, IAR
  CONSUMATORUL ÎȘI ASUMĂ ÎN ACEST CAZ RISCUL ACHIZIȚIONĂRII UNUI
  BILET CE NU ÎI VA PERMITE ACCESUL ÎN FESTIVAL. Organizatorul își rezervă
  dreptul de a apela la căile legale pentru sancționarea celor care vor fi găsiți că
  desfășoară asgel de acUvități, cât și de a anula invitațiile/biletele/abonamente
  respecUve.
  4.14 Biletele si/sau abonamentele achiziționate pot fi folosite în scop comercial, cum
  ar fi pentru organizarea de campanii promoționale, oferirea biletelor și/sau
  abonamentelor drept premii pentru concursuri etc., DOAR cu acordul prealabil și în
  scris al Organizatorului. Nerespectarea acestei obligații va duce la anularea biletelor
  și/sau abonamentelor folosite în scop comercial și obligarea persoanelor
  responsabile la repararea prejudiciului asgel creat. Totodată, organizarea de
  campanii promoționale prin uUlizarea biletelor și/sau a abonamentelor la FesUval,
  fără acordul prealabil scris al Organizatorului, consUtuie încălcarea drepturilor de
  proprietate intelectuala cu privire la Marca NOSTALGIA.
  PARTENERI CONTRACTUALI
  4.15 Biletele nu sunt vândute direct către ParUcipanții Autorizați de către Nostalgia,
  iar plata acestora nu este procesată direct de Nostalgia. Biletul prin care se
  autorizează parUciparea la FesUvalul relevant este vândut Cumpărătorului de
  plagorma Live Tickets, EnterUx sau de alți Parteneri Contractuali (asgel cum este
  cesionat acest drept de Nostalgia). Toate plățile se fac prin Partenerii Contractuali.
  Organizatorul garantează doar valabilitatea Biletelor vândute prin rețelele acestor
  Parteneri Contractuali.
  4.16 Informații suplimentare cu privire la condițiile detaliate aplicabile cumpărării de
  Bilete online sau în format fizic vor fi furnizate de Partenerii noștri Contractuali în
  momentul achiziționării bunului.
  4.17 Partenerii noștri Contractuali vând Bilete în locații fixe și pe interfețele de
  cumpărare a biletelor online.
  4.18 Cumpărătorul/Consumatorul va primi informații din partea Partenerilor
  Contractuali în special în legătură cu următoarele aspecte: taxele și comisioanele
  aplicate prețului stabilit de Nostalgia, plata și metode de efectuare a plății, facturare,
  prelucrarea datelor Cumpărătorului/ Consumatorului și posibilități de rambursare, în
  măsura în care acestea există.
  4.19 Biletele cumpărate online de la Partenerii Contractuali (eTicket-urile) vă sunt
  trimise ca PDF atașat într-un e-mail pe care fiecare ParUcipant are obligația să îl
  imprime și să îl aducă cu el la eveniment, sau sa prezinte biletul în format electronic
  (pe telefon, tableta sau alte dispoziUve electronice care permit acest lucru) la
  efectuarea check-in-ului. Majoritatea clienților Partenerilor Contractuali primesc
  biletele PDF în termen de 3-5 minute după ce plata este finalizată cu succes. Dacă
  biletul dvs. nu a ajuns prin e-mail după 24 de ore de la plasarea comenzii aveți
  obligația sa contactați plagorma de la care ați achiziționat biletul și să soluționați
  această problemă în maxim 10 zile de la achiziționarea biletului, dar cel târziu cu o zi
  înainte de începerea FesUvalului. Nostalgia nu este răspunzătoare în nicio măsură
  pentru acest gen de situații, iar în lipsa unui bilet valid, nu va putea fi permis accesul
  în FesUval.
  ALTE TAXE ȘI SERVICII CONEXE BILETELOR
  4.20 Prețul final achitat de către Cumpărător va fi format din prețul de baza al
  biletului plus, acesta va include și taxele de administrare și procesare, taxă de Umbru
  Crucea Roșie, taxe aferente organismelor de gesUune colecUvă.
  4.21 Nostalgia nu își asumă răspunderea pentru taxele de administrare și procesare
  care pot să difere în funcție de plagorma de pe care este achiziționat biletul și de
  Partenerii Contractuali de la care consumatorul/cumpărătorul achiziționează bunul.
  Nostalgia nu este răspunzător pentru serviciile extra oferite de Partenerii
  Contractuali.
  4.22 Banii de pe Bilete achiziționate pentru acest eveniment nu se returnează,
  achiziționarea de bilete la spectacole fiind exceptată de la aplicarea dreptului nu se
  retrage reglementat de OUG 34/2014. În situația în care FesUvalului Nostalgia
  Imaginarium, programat pentru perioada 10-12 noiembrie 2022, este amânat sau
  anulat datorită circumstanțelor create de pandemia de coronavirus sau a altor
  evenimente exterioare care nu țin de voința Organizatorului și fac imposibilă
  desfășurarea evenimentului în condițiile și la capacitatea normală, Organizatorul nu
  poate fi ținut răspunzător pentru acest fapt, însă biletele achiziționate vor fi valabile
  pentru ediția reprogramată a FesUvalului.
  4.23 Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru pierderea sau furtul
  Biletului și/sau abonamentului. Organizatorul nu are obligația resUtuirii sumei de bani
  sau înlocuirii Biletului și/sau abonamentului în cazul pierderii sau furtului Biletului
  și/sau abonamentului.
 7. OBLIGAŢIA DE CHECK-IN
  5.1 Pentru a i se permite accesul în Zona FesUvalului, deținătorul unui Bilet de acces
  valid are obligația de a efectua check-in-ul Biletului achiziționat. Cumpărătorul unui
  bilet are posibilitatea de a efectua check-in doar on-site (la locație).
  5.2 Check-in on-site (la locația de desfășurare a evenimentului)
  5.2.1 Check-in-ul on-site va fi efectuat de Partenerii Contractuali ai organizatorului,
  care uUlizează infrastructura și personalul propriu.
  5.2.1.1!!!Atenție: Check-in-ul on-site se va putea face vineri și sâmbătă în intervalul
  20:00 – 05:00 și va permite accesul în fesUval, cu brățară, până la ora 05:00.
  5.2.2 Fiecare deținător de Bilet valid, care a făcut check-in-ul și s-a prezentat la
  intrarea în Zona FesUvalului, primește o Brățară (a cărei culoare este în funcție de
  Upul Biletului achiziționat), care se monteaza direct la mana deUnatorului de bilet.
  Bratara nu poate fi primita direct in mana, ci trebuie montata la incheietura mainii
  parUcipantului. După efectuarea procesului de schimbare a Biletului cu o Brățară,
  Brățara va conferi drepturile și obligațiile prevăzute de Bilet.
  5.2.3 Brățările sunt netransmisibile.
  5.2.4 Vizitatorii au obligația de a purta Brățările, pe durata de valabilitate a acestora,
  la încheietura mâinii sau, în cazuri excepționale și bine jusUficate, în alt loc vizibil, cu
  condiția ca Brățara să nu poată fi scoasă fără a fi deteriorată. Organizatorii
  FesUvalului pot inspecta Brățările la intrare, la ieșire și pe întreg perimetrul de
  desfășurare al FesUvalului, pe toată Durata FesUvalului.
  5.2.5 Vizitatorul este pe deplin răspunzător pentru orice deteriorare sau pierdere a
  Brățării.
  5.2.6 Brățările deteriorate, care au fost resigilate sau tăiate, al căror sistem de
  închidere a fost deschis, cele având un diametru mai mare decât încheietura
  purtătorului sau la care s-a intervenit în orice fel, NU sunt valabile, iar organizatorii își
  rezerva dreptul de a reUne asgel de brățări, de a refuza accesul persoanelor în
  fesUval și de a reclama situația autorităților competente.
  5.2.7 În cazul pierderii, deteriorării de orice fel a Brățării, ParUcipantul este obligat
  să-și achiziționeze un Bilet nou pentru ziua respecUve, dacă dorește să rămână în
  perimetrul de desfășurare a FesUvalului.
  5.2.8 În cazul în care, la accesul în Zona FesUvalului, deținătorul Biletului este
  suspectat de dobândirea ilegală a Biletului, Nostalgia își rezervă în mod expres
  dreptul de a solicita deținătorului Biletului să prezinte dovezi (documente și/sau
  cerUficate) prin care să verifice dobândirea sau achiziția legală a Biletului, precum și
  dreptul de a evalua dacă acestea sunt valide și conforme, iar în lipsa unui document
  sau cerUficat saUsfăcător, își rezervă dreptul de a invalida Biletul fără nicio obligație
  de rambursare a prețului de cumpărare și de a refuza intrarea persoanei respecUve
  în Zona FesUvalului.
 8. REGULI GENERALE DE ACCESS LA FESTIVAL
  6.1 Intrarea la FesUval este posibilă doar prin locurile și la orele stabilite, exclusiv
  pentru ParUcipanții Autorizați.
  6.2 Accesul în Zona FesUvalului se face doar pe la intrările special amenajate, cu
  respectarea procedurilor de înregistrare a Biletelor achiziționate, regulilor de checkin
  și de acces, prevăzute de prezentele TCG.
  6.3 Pentru a diminua aglomerația creată în zona de acces, cât și disconfortul
  parUcipanților, va fi permisă o reintrare, pe zi, în fesUval.
  6.4 Accesul în Zona FesUvalului se va face în funcție de Upul biletului achiziționat.
  6.5 ParUcipanții au obligația ca pe lângă Bilet să aibă asupra lor acte de idenUtate.
  6.6 La solicitarea echipei de securitate sau a reprezentanților Organizatorului sau a
  altor organe competente sau autorități, ParUcipantul are obligația de a prezenta
  documentele de acces și actele de idenUtate.
  6.7 Prezentele TCG vor fi afișate în loc vizibil la intrarea în fesUval și în alte zone
  publice din cadrul fesUvalului.
  6.8 Pentru a asigura desfășurarea în siguranță a FesUvalului, Nostalgia își rezervă
  dreptul de a restricționa Upul obiectelor ce pot fi aduse în zona FesUvalului.
  Prin urmare, este interzisă intrarea la FesUval cu următoarele obiecte:
 • Droguri;
 • Biberoane;
 • CuUi de băutură;
 • Conserve;
 • ArUficii;
 • Lasere;
 • Bannere susținute de bețe;
 • Scaune;
 • Cuțite, arme, obiecte contondente;
 • Lanțuri;
 • ArUcole pirotehnice;
 • Mâncare sau băuturi;
 • Umbrele (în caz de ploaie se recomandă folosirea pelerinelor);
 • Materiale inflamabile sau explozive;
 • Aparate foto sau video profesionale, inclusiv orice Up de aparat DSLR sau cu
  obiecUve detașabile;
 • Orice Up de obiecte care îi pot răni pe alți ParUcipanți. Această listă nu este
  una exhausUvă, organizatorul având dreptul de a interzice accesul în fesUval
  în măsura în care obiectul deținut de parUcipant ar putea să pericliteze
  siguranța altor parUcipanți sau ar prezenta un pericol pentru desfășurarea în
  condiții de siguranță a evenimentului.
  6.8.1 Este permis accesul cu:
 • Aparate de fotografiat compacte;
 • Brichete;
 • Camere GoPro;
 • Selfie sUck-uri (de dimensiuni mici și din materiale ușoare);
 • Baterii externe
  6.8.2 Accesul cu: medicamente însoțite de prescripUe medicală, insulină, picături –
  uz medical, spray inhalator pentru astm este permis doar dacă sunt însoțite de
  scrisoare medicală sau de orice alt document înlocuitor acesteia și în canUtatea
  maximă recomandată zilnic.
  6.8.3 ACCESUL NU ESTE PERMIS CU ANIMALE DE COMPANIE!
  6.9 Ca urmare a regulilor foarte stricte în privința obiectelor interzise, persoanele
  responsabile cu securitatea și monitorizarea FesUvalului vor percheziționa în detaliu
  fiecare ParUcipant și orice obiecte interzise descoperite în urma verificării vor fi oprite
  la poartă, fără ca Organizatorul să-și asume responsabilitatea pentru ele.
  6.10 Toți ParUcipanții sunt sfătuiți să consulte lista cu obiecte nepermise și să nu
  dețină asupra lor asgel de obiecte în cadrul FesUvalului.
  6.11 În ceea ce privește obiectele pierdute, Organizatorul va amenaja un spațiu
  special în care vor putea fi aduse asgel de obiecte și din care fiecare proprietar își
  poate recupera bunurile în termen de 72 ore, dar nu mai târziu de prima zi după
  terminarea FesUvalului – ora 10.00 A.M.
  6.12 După prima zi după terminarea FesUvalului, ora 10.00 AM, toate obiectele
  nerevendicate vor fi predate emitenților acestora (exemplu: carte de idenUtate,
  cerUficat de naștere etc., în atenția Poliției Municipale; carduri bancare în atenția
  băncilor emitente). Obiectele fără emitent idenUficabil, indiferent de valoare, vor fi
  donate în scopuri caritabile, în măsura în care este posibil și în funcție de natura
  obiectelor.
  6.13 Organizatorul nu este responsabil pentru bunurile ParUcipanților ori pentru
  eventualele pagube produse acestora.
  6.14 Este interzisă intrarea cu mașina, skate-uri, biciclete, hoverboard-uri, cât și cu
  alte bunuri similare în Zona FesUvalului.
  6.15 Pentru confortul parUcipanților, organizatorul își rezervă dreptul de a stopa
  temporar accesul în anumite zone, în cazul în care consideră că zonele și-au aUns
  capacitatea maximă autorizată.
  6.16 Pentru sănătatea și siguranța ParUcipanților, aceșUa cunosc și consmit că
  Organizatorul le poate solicita dovezi care să confirme că starea de sănătate le
  permite să parUcipe la FesUval, că pot să aplice măsuri de verificare a stării de
  sănătate (prin modalități de testare rapidă, luarea temperaturii, scanarea
  CerUficatului Digital European COVID-19, triaj observațional, etc.) și să se supună
  oricăror măsuri solicitate de către autoritățile statului impuse organizatorilor de
  evenimente pentru prevenirea și combaterea oricăror situații care pot pune
  sănătatea ParUcipanților în pericol. Această secțiune va fi completată cu orice măsuri
  solicitate de către autoritățile statului impuse organizatorilor de evenimente în funcție
  de evoluția situației epidemiologice, asgel încât să asigurăm cele mai înalte
  standarde pentru siguranța parUcipanților.
  6.17 Organizatorul își rezervă dreptul, în acord cu dispozițiile legale de la momentul
  desfășurării FesUvalului, să refuze accesul deținătorului de bilet în cazul în care
  acesta este confirmat poziUv cu COVID-19, lucru care rezultă fie ca urmare a testării,
  fie prin prezentarea unei adeverințe care atestă rezultatul poziUv. Prin trimiterea unui
  e-mail la adresa: simona@interbelic.ro, deținătorul biletului va avea posibilitatea să
  opteze între păstrarea valabilității biletului pentru ediția viitoare sau alte soluții ce vor
  fi puse la dispoziție la acel moment de Organizator sau de autoritățile statului.
 1. MINORI ȘI PERSOANE CU DIZABILITĂȚI
  9.1. Accesul persoanelor minore este permis doar insoUU de cel puUn un parinte!
  9.2 Situațiile excepționale când se acordă reduceri/gratuități unei anumite categorii
  de minori sau altor ParUcipanți, vor fi semnalate pe site (ex. e-Ticket-urile), și vă sunt
  trimise ca PDF atașat într-un email pe care fiecare ParUcipant are obligația să îl
  imprime și să îl aducă cu el la eveniment, sau să prezinte biletul în format electronic
  (pe telefon, tabletă sau alte dispoziUve electronice care permit acest lucru) la
  efectuarea check-in-ului la locație. Majoritatea clienților Partenerilor Contractuali
  primesc biletele PDF în aproximaUv 3 – 5 minute după ce plata este finalizată cu
  succes. Dacă biletul dvs. nu a ajuns prin email după 24 de ore de la plasarea
  comenzii aveți obligația să contactați plagorma de la care ați achiziționat biletul și să
  soluționați această problemă în maxim 5 zile de la achiziționarea biletului, dar cel
  mai târziu cu o zi înainte de începerea FesUvalului. Nostalgia nu este răspunzătoare
  în nici o măsură pentru acest gen de situații, iar în lipsa unui bilet, nu va putea fi
  permis accesul în FesUval.
  9.3 În cazul persoanelor cu dizabilități încadrate într-o categorie de handicap, aceșUa
  și însoțitorii acestora beneficiază de următoarele facilități în limita a 150 de invitaUi
  pentru ziua de vineri, 25.08.2023, din fesUval:
  9.4 Pentru a beneficia de gratuitate, adulții cu dizabilități trebuie să completeze
  formularul de pe site-ul www.nostalgia.love prin care să își exprime dorința de a
  parUcipa la fesUval și o declarație pe proprie răspundere din care să reiasă
  încadrarea în grad de handicap, până la data de 05.08.2023. În cazul în care
  persoanele cu dizabilități vor beneficia de o invitaUe pentru ziua 25.08.2023 din
  cadrul fesUvalului, vor primi din partea Organizatorului un e-mail în acest sens.
  Aceste persoane sunt obligate ulterior să prezinte în original, în punctul de acces
  menționat în email-ul de confirmare primit, cerUficatul de încadrare în gradul de
  handicap și cartea de idenUtate spre verificare.
  9.5 Accesul gratuit al persoanelor cu nevoi speciale se face numai în baza actului de
  idenUtate, a cerUficatului de încadrare în gradul de handicap și a confirmării primite
  pe e-mail din partea Organizatorului.
  9.6 Cererile incomplete și/sau cererile trimise la alte adrese de e-mail nu vor fi luate
  în considerare.
  9.7 Organizatorul își rezervă dreptul de a refuza accesul în fesUval al persoanelor cu
  dizabilități care nu prezinta aceste documente în original, precum și în cazul în care
  reprezentanții Organizatorului au îndoieli jusUficate cu privire la valabilitatea sau
  autenUcitatea documentelor prezentate.
  9.8 Persoanele încadrate în grad de handicap grav își asumă obligația de a veni
  întotdeauna însoțite la FesUval, din moUve de siguranță personală.
  9.9 Organizatorul recomandă tuturor persoanelor cu dizabilități să vină însoțite la
  FesUval.
  9.10 Organizatorul nu va fi ținut responsabil pentru niciun fel de incident sau
  accident care privește persoanele cu dizabilități. Întreaga răspundere pentru aceșUa
  revenind persoanelor cu dizabilități și/sau însoțitorului.
 2. COMPORTAMENTUL PE DURATA FESTIVALULUI
  10.1 În Zonele FesUvalului, vizitatorii au obligația să se abțină de la toate acțiunile,
  declarațiile sau comportamentul de natură a pune în pericol viața, sănătatea sau
  integritatea fizică a altor persoane sau care pot încălca drepturile personale ale
  acestora.
  10.2 Este interzisă orice formă de acUvitate economică, comercială sau publicitară în
  Zona FesUvalului – inclusiv în zona din fața porților FesUvalului – fără permisiunea
  prealabilă scrisă a Nostalgia. În cazul în care Organizatorii constata desfășurarea
  unor asgel de acUvități în perimetrul fesUvalului își rezervă dreptul de a scoate afară
  persoanele în cauză și de a le interzice accesul în fesUval.
  10.3 Vânzarea băuturilor alcoolice trebuie să respecte dispozițiile legii, și niciun fel
  de asgel de băuturi nu pot fi oferite persoanelor aflate în stare de ebrietate de către
  niciun vânzător din cadrul FesUvalului. Servirea băuturilor (răcoritoare sau alcoolice)
  de către Partenerii Comerciali ai organizatorului se va face exclusiv în recipiente (din
  aluminiu sau din material plasUc) deschise.
  10.4 UUlizarea substanțelor calificate ca droguri este interzisă în Zona FesUvalului și
  se pedepsește prin lege. Organizatorul își rezervă dreptul de a tăia brățara acelui
  ParUcipant care încalcă această dispoziție, de a-l elimina din incinta FesUvalului și de
  a nu îi mai permite accesul, solicitând intervenția organelor abilitate în acest sens.
  10.5 Nostalgia își rezervă dreptul de a introduce un sistem la FesUval prin care se
  poate oferi alcool Vizitatorilor doar dacă Vizitatorul respecUv prezintă o cerUficare
  sau un act din care sa reiasă faptul că are dreptul să consume alcool (de ex. cartea
  de idenUtate care atestă vârsta).
  10.6 Sunt interzise orice demonstrații de orice natură, care nu au legătură cu
  FesUvalul organizat de Nostalgia, indiferent de numărul parUcipanților, dacă
  Nostalgia nu și-a dat aprobarea prealabilă scrisă în acest sens. Această aprobare
  este acordată de Nostalgia la libera sa alegere, în baza solicitării prealabile a
  organizatorului respecUvei demonstrații. În cazul în care se obține o aprobare,
  parUcipanții sunt obligați să se conformeze cu prezentele TCG și să se comporte
  într-un mod care să nu deranjeze, să nu împiedice, să nu limiteze sau să nu facă
  imposibil diverUsmentul altor Vizitatori, capacitatea de a se deplasa în zona
  FesUvalului, accesul la zona FesUvalului sau capacitatea de a ieși din zona
  FesUvalului, precum și uUlizarea Serviciilor și/sau Produselor de către alți
  Vizitatori/Comercianți.
  10.7 Nostalgia are dreptul de a pune capăt demonstrațiilor (atât pe cele pe care le-a
  autorizat în conformitate cu cele de mai sus cât și pe cele pe care nu le-a autorizat în
  mod expres), fără a oferi un moUv în acest sens. Nostalgia are dreptul să stabilească
  condițiile demonstrațiilor, în special numărul de parUcipanți, locația și durata
  acestora, la libera sa alegere. Dacă Nostalgia declară încheierea unei anumite
  demonstrații, parUcipanții sunt obligați să oprească imediat demonstrația. Dacă
  Nostalgia stabilește condiții pentru o demonstrație autorizată sau recunoscută
  conform descrierii de mai sus, parUcipanții sunt obligați să se conformeze pe deplin
  acestor condiții.
  10.8 În Zona FesUvalului, salariații autorizați și cu calificare corespunzătoare ai
  Nostalgia sau Partenerii Contractuali ai acestuia precum și salariații sau colaboratorii
  Partenerilor, vor asigura aplicarea normelor de conduită și siguranță. Vizitatorii se
  angajează în mod expres, în virtutea parUcipării lor la respecUvul FesUval, că vor
  coopera pe deplin cu aceste persoane în limitele legii și vor respecta instrucțiunile
  acestora în cadrul FesUvalului în caz de urgență sau dacă alte circumstanțe
  semnificaUve (de ex. din moUve de sănătate publică) o jusUfică.
  10.9 La FesUval se pot uUliza atât Servicii și Produse gratuite, cât și Servicii și
  Produse pentru care se percepe plată. Vizitatorii se obligă să plătească toate
  Serviciile și Produsele pentru care se percepe plată, și își asumă răspunderea
  pentru plata imediată a tuturor prețurilor și taxelor de cumpărare datorate.
  10.10 Vizitatorii vor efectua plata Produselor și Serviciilor pentru care se percepe
  plată uUlizând metodele de plată oferite de Nostalgia sau Partenerii Contractuali.
  Dacă Nostalgia decide asgel în legătură cu orice zona din FesUval, toate prețurile și
  taxele de cumpărare vor fi plăUbile exclusiv prin metodele desemnate de Nostalgia,
  în loc de numerar.
 3. SUPRAVEGHERE VIDEO ȘI PRELUCRARE DATE CU CARACTER
  PERSONAL
  11.1 Pentru moUve de securitate, Zona FesUvalului este supravegheata cu camere
  video de către Parteneri Contractuali ai Nostalgia. Prelucrarea datelor
  dumneavoastră cu caracter personal preluate prin camerele video de supraveghere
  are loc oricând vă aflați în incinta fesUvalului Nostalgia, iar prin parUciparea la
  FesUval ParUcipantul vă oferiți explicit acordul pentru aceasta prelucrare. De
  asemenea, concertele precum și întregul fesUval pot fi înregistrate video/foto de
  partenerii noștri contractuali, în scopuri de markeUng și publicitate, conform celor
  menționate la cap. XV.
  11.2 Categoriile de date cu caracter personal procesate, mijloacele, scopurile
  prelucrării, precum și întreaga poliUcă a Nostalgia cu privire la prelucrarea datelor cu
  caracter personal sunt regăsite în PoliUca de Confidențialitate a FesUvalului
  Nostalgia 2023, disponibilă la secțiunea PoliUcă de Confidențialitate. 11.3 Conform
  Regulamentului UE 679/2016 (GDPR) beneficiați de dreptul de acces, de recUficare,
  dreptul de a obține ștergerea datelor sau restricționarea prelucrării, dreptul la
  portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul de a nu face obiectul unei decizii
  bazate exclusiv pe prelucrarea automată.
  11.4 Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteți adresa S.C. NOSTALGIA RETRO
  DISCO FUTURE S.R.L cu o cerere scrisă, datată și semnată la adresa
  simona@interbelic.ro .
  11.5 În cazul în care considerați că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt
  prelucrate algel decât în conformitate cu legislația aplicabilă, vă rugam sa ne
  contactați la adresa de e-mail simona@interbelic.ro sau vă puteți adresa Autorității
  Naționale de Supraveghere a Prelucării Datelor cu Caracter Personal.
  11.6 Pentru mai multe detalii legate de prelucrările de date cu caracter personal vă
  încurajam să consultați PoliUca de Confidențialitate disponibilă pe site-ul
  www.nostalgia.love.
 4. PRODUSELE ȘI MODALITATEA DE PLATĂ DIN CADRUL FESTIVALULUI
  12.1 În Zona FesUvalului vor exista puncte de unde ParUcipanții pot obține Produsele
  și Serviciile puse la dispoziție de către Organizator sau Partenerii contractuali ai
  acestuia.
  12.2 ParUcipanții au obligația de a folosi în Zona FesUvalului doar metodele și
  instrumentele de plată stabilite de Organizator.
  12.3 Modalitatea de plată pentru Produsele și Serviciile oferite în Zona FesUvalului
  sunt voucherele cu uUlizare mulUplă folosite prin intermediul dispoziUvelor de plata
  (RFID), puse la dispoziție de către Nostalgia, Banca Transivlania și VISA, prin
  serviciul FesUpay, respecUv Brățara.
  12.4 La intrarea în Zona FesUvalului, fiecare ParUcipant va primi în vederea
  accesului o Bratara (având sistemul de plată integrat) cu care poate achiziționa
  Produsele și Serviciile disponibile în cadrul FesUvalului. Plata cu numerar în Zona
  FesUvalului este strict interzisă, în afara zonelor de Credit Point stabilite în prealabil
  de Organizator.
  12.5 Aceste instrumente de plată sunt considerate MPV (mulU-purpose voucher =
  vouchere cu uUlizare mulUplă), așa cum sunt definite de către Comisia Europeană,
  datorită faptului că în schimbul Punctelor Credit de pe instrumentul de plată,
  ParUcipantul poate achiziționa servicii/produse care au cotă TVA diferită. În acest
  caz, încasarea de TVA se face la uUlizarea punctelor de credit. În același Ump,
  emiterea unui bon fiscal și/sau a unei facturi pentru Produsul/Serviciul achiziționat,
  cade în sarcina comercianților (Partenerilor Contractuali). În cazul în care
  unParUcipant dorește factură fiscală pentru Produsele/Serviciile achiziționate în
  cadrul FesUvalului, acesta are obligația păstrării tuturor bonurilor fiscale de la fiecare
  comerciant (Partener Contractual) în parte în vederea solicitării ulterioare a facturii
  fiscale de la respecUvii Parteneri Contractuali.
  12.6 Organizatorul are posibilitatea de a oferi Vizitatorilor dovada faptului că
  tranzacția (depunerea sau retragerea fondurilor) s-a efectuat
  12.7 Procedura privind tranzacțiile în sistemul electronic pe perioada FesUvalului
  este următoarea:
 5. a) La intrarea în Zona FesUvalului, după obținerea Brățării, este recomandat
  ca fiecare ParUcipant să se deplaseze la unul din cele 20 Credit Points pentru
  a-și încărca Brățara cu puncte credit.
 6. b) Brățara va fi singura modalitate de plată în cadrul FesUvalului.
 7. c) Conversia pentru acest MPV (mulU-purpose voucher) este: 1 leu – 1 punct
  credit.
 8. d) Pentru fiecare încărcare, Organizatorul are posibilitatea, dar nu obligația,
  de a înmâna ParUcipantului o dovadă pentru suma depusă pe Brățară.
 9. e) Brățările deteriorate pot fi dezacUvate și înlocuite cu alte Brățări la punctul
  de Help Desk – Credit Point, situat în Zona FesUvalului pe toată Durata
  FesUvalului.
 10. f) După obținerea unei noi Brățări de la punctul Help Desk – Credit Point,
  suma deținută de ParUcipant pe Brățară deteriorată se va transfera pe noua
  Brățară.
 11. g) ParUcipanții au posibilitatea să-și încarce Brățara de câte ori doresc, dar
  fiecare încărcare trebuie să aibă o sumă minimă de 10 lei.
 12. h) ParUcipantul are dreptul și posibilitatea să-și verifice suma disponibilă pe
  Brățară la orice Partener Contractual din Zona FesUvalului sau la Credit Point.
 13. i) Încărcarea/Reîncărcarea Brățării se poate efectua fie prin numerar, prin
  intermediul cardului bancar.
  12.8 Plata online cu cardul nu va fi disponibila.
  12.9 IMPORTANT! Pentru plățile prin card bancar nu este perceput niciun comision!
  12.10 Achiziția Produselor/Serviciilor de la comercianți (Partenerii Contractuali):
 14. a) ParUcipantul își alege Produsul dorit, moment în care Partenerul
  Contractual respecUv bifează suma în POS;
 15. b) Fiecare ParUcipant are obligația de a verifica suma bifată de Partenerul
  Contractual în POS, iar după verificare va aUnge chip-ul de pe Brățară de
  terminalul (card-reader) POS – contactless pentru efectuarea plății; Partenerii
  Contractuali vor avea obligația emiterii de bonuri fiscale către ParUcipanții
  clienți (și de facturi, la cererea ParUcipanților).
 16. REFUND – Returnarea banilor rămași pe Brățară, la sfârșitul FesUvalului.
  13.1 REFUND-ul reprezintă acțiunea prin care, un fesUvalier își recuperează banii
  rămași pe brățară, în condițiile detaliate în prezentul Regulament.
  13.2 Sumele neuUlizate de pe brățara RFID pot fi preschimbate in bani, prin procesul
  denumit REFUND, dacă sunt îndeplinite toate condițiile impuse de FesUval.
  13.3 Refund-ul poate fi realizat prin:
 17. Refund la locație
  13.4.1 Returnarea sumelor se poate face la oricare dintre punctele de încărcare de
  pe perimetrul fesUvalului, in zilele de 25 si 26 august pana la ora 05:00 (ora 05:00 in
  data de 26, respecUve 27 august) si duminica, 27 august intre 12:00 si 18:00. Orice
  solicitare venită ulterior datei și orei expres indicate, nu va fi luată în considerare de
  către organizator. In aceasta situație, organizatorul nu va putea fi ținut culpabil
  pentru neresUtuirea sumei către fesUvalier, fiind de datoria și obligația exclusivă a
  fesUvalierului să respecte data și ora până la care poate face solicitarea de resUtuire
  a sumelor rămase neuUlizate pe brățară. În cazul in care fesUvalierul nu formulează
  cererea în acest termen, acesta este unicul răspunzător pentru neresUtuirea banilor,
  organizatorul fiind lipsit de orice culpă. ÎN ACEST SENS RECOMANDĂM
  FESTIVALIERILOR SĂ FACĂ SOLICITAREA DE REFUND CEL TÂRZIU LA
  MOMENTUL ÎN CARE PLEACĂ DIN FESTIVAL, ÎN ZIUA ÎN CARE AU
  PARTICIPAT.
  13.4.2 Suma returnată reprezintă toată suma rămasă în contul Brățării RFID.
  13.4.3 Pentru realizarea Refund-ului, fesUvalierul trebuie să poarte brățara la mână
  și să se asigure că aceasta nu prezinta urme de compromitere (exceptând cazurile
  agreate de FesUval și prezentate în acest Regulament).
 18. SECURITATE ȘI SĂNĂTATE
  14.1 Ținând cont de anvergura FesUvalului, Organizatorul va lua măsurile
  corespunzătoare, asgel încât ParUcipanții să fie informați despre măsurile și
  acUvitățile de prevenire și protecție din cadrul Zonei FesUvalului.
  14.2 Fiecare ParUcipant are obligația de a manifesta un comportament civilizat față
  de ceilalți ParUcipanți ai FesUvalului.
  14.3 În măsura în care Organizatorul considera ca un ParUcipant pune în pericol
  siguranța celorlalți ParUcipanți sau creează o situație de disconfort pentru aceșUa
  sau se comportă într-o maniera care afectează buna desfășurare a FesUvalului sau
  atmosfera din FesUval, Organizatorul își rezervă dreptul de a tăia brățara acelui
  ParUcipant și de a solicita asistența Jandarmeriei sau a firmei de pază pentru a
  escorta acel ParUcipant afara din FesUval și de a nu îi mai permite accesul acestuia
  înapoi în FesUval.
  14.4 Agențiile guvernamentale, insUtuțiile MAI sau alte organisme autorizate pot oferi
  Organizatorului un sfat negaUv cu privire la accesul unui deținător de bilet și/sau
  abonament în FesUval. În acest caz, Organizatorul este îndreptățit să refuze intrarea
  în perimetrul evenimentului a Cumpărătorului, iar cel din urma nu va avea nici un
  drept de compensare.
  14.5 În mod deosebit, în scopul unei bune desfășurări a FesUvalului, ParUcipanții au
  următoarele obligații:
 19. a) să comunice imediat echipei de securitate și/sau reprezentanților
  Organizatorului orice situație despre care au moUve întemeiate să o considere
  un pericol pentru securitatea și sănătatea ParUcipanților;
 20. b) să aducă la cunoșUnța echipei de securitate și/sau reprezentanților
  Organizatorului orice fel de incidente suferite de propria persoană;
 21. c) să coopereze cu echipa de securitate și/sau reprezentanții Organizatorului,
  autorităților competente, voluntarilor, pentru a permite asigurarea unei bune
  desfășurări a FesUvalului, fără riscuri pentru securitate și sănătate;
 22. d) să respecte prevederile legislației din domeniul securității și sănătății și
  măsurile de aplicare a acestora;
 23. e) ParUcipantul care observă un incendiu are obligația să anunțe prin orice
  mijloc echipa de securitate și/sau reprezentanții Organizatorului, pentru
  limitarea și sUngerea incendiului,;
 24. f) în caz de incendiu, orice ParUcipant are obligația să acorde ajutor;
 25. g) să respecte legile în vigoare privind fumatul în spațiile închise (fumatul în
  spațiile închise din Zona FesUvalului este strict interzis).
 26. ÎNREGISTRĂRILE REALIZATE ÎN CADRUL FESTIVALULUI
  15.1 Organizatorul are dreptul de imagine asupra întregului FesUval și poate uUliza
  imaginile foto și video, efectuate atât de propriul personal, cât și de parUcipanți, în
  diverse materiale realizate cu ocazia FesUvalului.
  15.2 Vizitatorii iau notă de faptul că Nostalgia, Partenerii Contractuali autorizați de
  Nostalgia, asociații săi, membrii presei, alți Vizitatori și alți Terți pot realiza
  înregistrări audio și de imagini ale FesUvalului.
  15.3 Prin urmare, toți Vizitatorii, în virtutea parUcipării lor la FesUval, acordă
  Organizatorului,, permisiunea expresă pentru înregistrarea și publicarea imaginii,
  înfățișării și acțiunilor lor. Persoana care face înregistrările conform regulilor susmenționate
  va obține drepturi de folosință transferabile și exclusive care sunt
  nerestricționate ca Ump, amplasare geografică și formă de uUlizare cu privire la
  înregistrările Vizitatorilor, orice prezentare a respecUvelor imagini trebuind să fie însă
  în legătură cu FesUvalul.
  15.4 Nostalgia și persoanele autorizate de Nostalgia au dreptul nerestricționat de a
  obține profit, de a uUliza (în special în scopul promovării FesUvalului), de a copia, de
  a publica, de a difuza public și distribui asgel de înregistrări ale Vizitatorilor, fără a fi
  necesar să îi plătească pe Vizitatori pentru aceasta.
  15.5 Vizitatorii iau notă în mod expres de faptul că Nostalgia poate înregistra
  FesUvalul, concertele și programele, poate copia înregistrările și le poate distribui
  prin mijloace purtătoare de imagine, le poate difuza sau le poate face publice în alt
  mod și poate face acest lucru în mod repetat, inclusiv prin informarea publicului cu
  privire la FesUval, concerte și programe, prin mijloace de transmisie a datelor prin
  cablu sau prin orice alte mijloace (de ex. prin YouTube), asgel încât membrii
  publicului să poată alege individual locul și ora de acces.
  15.6 Vizitatorii nu au dreptul, în limitele prevederilor legale, să ridice pretenții
  împotriva Nostalgia în legătură cu înregistrările și publicarea lor conform celor
  prevăzute mai sus.
  15.7 Vizitatorii au dreptul să realizeze înregistrări audio și de imagini în cadrul
  FesUvalului, dar numai cu ajutorul unui instrument de înregistrare a sunetelor și
  imaginilor încorporat într-un dispoziUv de telecomunicații uUlizat în scop personal (de
  exemplu un telefon mobil sau o tabletă) sau cu un alt echipament neprofesional.
  15.8 Vizitatorii nu pot, fără acordul prealabil al Nostalgia, să vândă, să uUlizeze în
  schimbul unui preț sau să uUlizeze gratuit în scopuri comerciale, înregistrările de
  imagine și voce pe care le-au făcut, să idenUfice Vizitatorii care figurează în
  înregistrările respecUve fără acordul lor, sau să încalce drepturile personale ale
  celorlalți Vizitatori.
  15.9 Nostalgia, în mod expres, nu răspunde pentru încălcarea regulilor susmenționate
  de către Vizitatori.
  15.10 Organizatorul își rezervă dreptul de a stabili zone/locații cu
  fotografierea/filmatul interzise. În caz de nerespectare, Organizatorul are dreptul de
  a confisca aparatul foto / video până la sfârșitul FesUvalului și de a șterge
  respecUvele înregistrări.
 27. LIMITAREA RĂSPUNDERII NOSTALGIA ȘI FORȚA MAJORĂ
  16.1 Nostalgia nu acordă nicio garanție în legătură cu durata procesului de intrare,
  având în vedere numărul mare de vizitatori!
  16.2 Nostalgia recomanda tuturor parUcipanților să vină la FesUval cu cel puțin
  câteva ore înainte de concertul la care doresc să asiste.
  16.3 Nostalgia nu acordă nicio garanție în legătură cu posibilitatea de a intra la
  FesUval la ora dorită sau cu privire la posibilitatea de a parUcipa la Ump la concertul
  dorit sau cu privire la calitatea distracției, și exclude în mod explicit rambursarea
  către fesUvalier a prețului Biletului,acordarea unei reduceri ulterioare sau plata de
  daune-interese, despăgubiri sau compensații de orice natură către fesUvalier.
  16.4 În cadrul FesUvalului, Organizatorul poate efectua modificări ale programului
  (arUsUc, organizatoric, etc.) în mod unilateral, în funcție de diverse situații ce pot
  apărea pe parcurs.
  16.5 Nostalgia își rezervă dreptul de a modifica, restructura și dezvolta ulterior
  FesUvalul, Serviciile și Produsele oferite în cadrul FesUvalului, la alegerea sa, în
  funcție de necesități. Vizitatorii nu au dreptul să ridice pretenții împotriva Nostalgia cu
  privire la respecUvele modificări, restructurări sau dezvoltări ulterioare.
  16.6 Prin urmare, Nostalgia nu va garanta Vizitatorului disponibilitatea, conținutul,
  calitatea și canUtatea programelor și Serviciilor (cum ar fi evoluția unui anumit arUst,
  faptul că evoluția unui anumit arUst se va ridica la înălțimea așteptărilor Vizitatorului,
  sau oportunitatea de a parUcipa la un anumit program arUsUc și/sau la o anumită
  locație). Aceste elemente pot prinde contur în funcție de caracterisUcile speciale ale
  locației, de situațiile extraordinare intervenite și de echipamentele prezente în cadrul
  lor (cum ar fi numărul de locuri al unei anumite locații).
  16.7 Cu toate acestea, Nostalgia va depune toate eforturile pentru a oferi
  programele și Serviciile comunicate în prealabil și, dacă oferirea acestora devine
  imposibilă, pentru a înlocui programul anulat sau Serviciul comunicat în prealabil cu
  un alt program sau Serviciu.
  16.8 Nostalgia nu are obligația să anuleze FesUvalul în caz de vreme nefavorabilă,
  însă, în cazul în care autoritățile solicită suspendarea sau închiderea FesUvalului de
  către Nostalgia din moUve de caz fortuit sau forță majoră, FesUvalul sau o parte a
  acestuia vor fi anulate/suspendate, iar Nostalgia nu poate fi ținut răspunzător pentru
  fesUvalieri sau alte terțe părți pentru închiderea/suspendarea acestuia.
  16.9 Vizitatorii iau notă în mod expres de faptul că pot achiziționa și Produse și
  Servicii în legătură cu FesUvalul care sunt oferite de alți Parteneri Contractuali, și nu
  de către Nostalgia. În asgel de cazuri, contractul este încheiat direct între Vizitator și
  Partenerul Contractual, iar drepturile și obligațiile decurgând din relația juridică se
  aplică exclusiv Vizitatorului și Partenerului Contractual.
  16.10 Vizitatorii confirmă în mod expres că nu pot ridica nicio pretenție împotriva
  Nostalgia în legătură cu Produsele și Serviciile respecUve sau în legătură cu
  contractul pentru respecUvele Produse și Servicii. Nostalgia declară, de asemenea,
  că nu răspunde în niciun fel în legătură cu Produsele și Serviciile furnizate de
  Partenerii Contractuali. Vizitatorii pot uUliza Serviciile și Produsele furnizate de
  Partenerii Contractuali exclusiv pe riscul propriu. Nostalgia nu își asumă nicio
  răspundere pentru prejudiciile ce decurg din sau sunt suferite în legătură cu
  cumpărarea sau uUlizarea unor Servicii și Produse furnizate de Partenerii
  Contractuali.
  16.11 Vizitatorii pot intra la FesUval exclusiv pe riscul propriu. Nostalgia va răspunde
  exclusiv pentru încălcările contractuale intenționate care îi sunt imputabile în mod
  direct și încălcările contractuale care pun în pericol sănătatea umană, integritatea
  sau sănătatea fizică, dacă prejudiciile respecUve sunt cauzate exclusiv de Nostalgia
  și nu ar fi putut fi evitate de ParUcipant prin depunerea unor diligențe în acest sens,
  și exclude orice răspundere dincolo de drepturile legale explicite ale ParUcipanților în
  legătură cu orice prejudiciu, inclusiv cele care afectează viața umană, integritatea
  sau sănătatea fizică sau daunele materiale.
  16.12 Având în vedere că nu există o relație contractuală între Nostalgia și
  ParUcipantul Neautorizat, Nostalgia exclude în mod explicit orice răspundere față de
  ParUcipantul Neautorizat și pentru toate pretențiile pe care le poate ridica un
  consumator.
  16.13 Obiectele pierdute și găsite pot fi predate la biroul de informații indicat pe
  hartă. Vizitatorii se pot interesa în legătură cu obiectele pierdute la același birou.
  16.14 Vizitatorii și ParUcipanții Neautorizați sunt pe deplin răspunzători, atât în baza
  dreptului civil, cât și a dreptului penal, pentru orice prejudiciu pe care l-au cauzat
  Nostalgia, Partenerilor Contractuali ai acestuia și altor Vizitatori și Terți în cadrul
  FesUvalului sau în legătură cu FesUvalul.
  16.15 Nostalgia nu răspunde de acUvitățile sau omisiunile ilicite ale oricărui Vizitator,
  ParUcipant Neautorizat, animal de companie sau Terț. În cazul În care un vizitator,
  ParUcipant Neautorizat, terț produce un prejudiciu, de orice natură, unui alt Vizitator,
  parUcipant Neautorizat sau Terț, acesta din urmă trebuie să se îndrepte cu orice fel
  de acțiune împotriva persoanei culpabile, pentru repararea prejudiciului, iar nu
  împotriva Nostalgia.
  16.16 Nostalgia nu răspunde pentru niciun prejudiciu care poate să apară în afara
  Zonei FesUvalului sau pe drumul spre sau de la Zona FesUvalului, deoarece
  Nostalgia poate fi ținut răspunzător exclusiv pentru prejudiciile apărute în Zona
  FesUvalului, în cazul în care sunt întrunite condițiile prevăzute în prezentele TCG
  pentru angajarea răspunderii Nostalgia.
  16.17 Dacă orice Produse sau Servicii sunt disponibile pentru Vizitator după ora de
  închidere a FesUvalului, atunci, începând de la momentul respecUv, Vizitatorul poate
  achiziționa sau uUliza aceste produse exclusiv pe propria răspundere.
  16.18 Nostalgia are dreptul de a înceta cu efect imediat relația juridică cu
  ParUcipantul (având Bilet sau Brățară) care a încălcat orice prevedere a prezentelor
  TCG în legătură cu FesUvalul. Într-un asgel de caz, Nostalgia poate invalida Biletul
  ParUcipantului sau îi poate scoate Brățara, iar ParUcipantul va fi obligat să
  părăsească FesUvalul. De asemenea, Nostalgia își rezervă dreptul a refuza
  achiziționarea unui nou bilet de către fesUvalierul respecUv, pe toata durata
  desfășurării fesUvalului sau în cazul în care obține un bilet la FesUval, să refuze
  accesul său în incinta FesUvalului, fără a-i acorda vreun drept de compensare.
  16.19 Pe lângă încetarea imediată a relației juridice cu ParUcipantul, Nostalgia are
  dreptul să refuze ulterior accesul acestuia în FesUval.
  16.20 ParUcipantul consimte să i se acorde tratamentul medical ce poate fi
  considerat potrivit în caz de vătămare, accident sau boală pe durata FesUvalului și
  exonerează complet de răspundere pe Nostalgia și toate persoanele care parUcipă
  la acordarea tratamentului medical respecUv pentru orice asgel de acțiuni.
  16.21 În Zona FesUvalului se vor asigura în regim de conUnuitate servicii de prim
  ajutor și asistență medicală. Nostalgia nu este responsabil pentru modul în care se
  acordă aceste servicii.
  16.22 În cadrul FesUvalului se vor desfășura diverse jocuri de lumini de mare
  intensitate și efecte pirotehnice care pot dăuna copiilor sau persoanelor epilepUce.
 28. 23 ParUcipanții care suferă de boli psihice, fizice și care pot fi afectați în vreun
  fel de zgomote puternice, efecte vizuale speciale, zone aglomerate, efecte
  speciale sonore sau orice alte asemenea, își asumă întreaga răspundere
  pentru prejudiciile pe care le-ar putea suferi.
  16.24 De asemenea, Organizatorul nu-și asumă răspunderea pentru eventualele
  prejudicii sau vătămări care s-ar putea ivi în urma unor focuri de arUficii. ParUcipanții
  își asumă întreaga responsabilitate asupra capacității de parUcipare din punct de
  vedere fizic/psihic la diverse acUvități din cadrul FesUvalului.
  16.25 IMPORTANT! Recomandăm efectuarea unor controale medicale de
  specialitate înainte de a parUcipa la acUvități care necesită un nivel de efort crescut.
  16.26 Nostalgia nu va avea nicio responsabilitate, de nicio natură, pentru orice fel de
  prejudiciu (direct sau indirect) ce rezultă din uUlizarea sau din incapacitatea de
  uUlizare a informației prezentate pe Site în legătură cu FesUvalul.
  16.27 Nostalgia, fără nicio noUficare prealabilă, poate șterge, modifica sau adăuga
  orice informație pe Site, suspenda orice acUvitate pe Site, iar în cazul în care se fac
  referiri la alte site-uri Nostalgiaa nu garantează și/sau confirmă sub nicio formă Upul
  de informație care poate fi găsit pe aceste site-uri. 16.28 Nostalgia nu este
  responsabil nici pentru comentariile afișate de către uUlizatori pe Site. Orice
  informație, date, text, fotografii, grafică etc. conținute pe Site sunt responsabilitatea
  acelei persoane/enUtăți de la care provine. În aceste condiții Nostalgia nu poate
  garanta conținutul Site-ului incluzând, dar nelimitându-se la, informații trunchiate,
  incomplete sau greșite sau pentru orice consecințe ale uUlizării acestora.
  16.29 Nostalgia nu oferă garanții, de nicio natură cu privire la faptul că Site-ul va
  funcționa neîntrerupt, sigur şi fără erori de orice fel. Site-ul poate fi întrerupt de către
  proprietar sau administratori în orice moment fără nicio noUficare prealabilă şi fără
  niciun fel de pretenție de orice fel din partea uUlizatorilor acestuia.
  16.30 În cazul anulării FesUvalului din moUve ce țin de culpa exclusivă a
  Organizatorului, Partenerii Contractuali de pe site-ul cărora Cumpărătorii au
  achiziționat Biletele vor rambursa prețul biletelor plăUt de Cumpărător în termen de
  90 de zile de la data la care s-a anunțat anularea.
  16.31 Contravaloarea biletelor achiziționate nu va fi resUtuită în situația anulării
  FesUvalului de către Organizator din cauze care intră sub incidența forței majore sau
  a cazului fortuit. Prin forță majoră sau caz fortuit se înțelege orice eveniment extern
  și imprevizibil cum ar fi, dar fără a ne limita la: furtuni, amenințări sau risc de atac
  terorist, acte ale autorităților publice, fie legiUme sau nu, epidemii, pandemii,
  accident, explozii, incendii, inundații, ploi torențiale, cutremur, conflicte sociale,
  scurtcircuit major, risc ridicat de afectare a sănătății sau orice alte cazuri care nu pot
  fi prevăzute sau înlăturate prin diligențe și prudență de către Organizator.
  16.32 Mutarea locului de desfășurare a evenimentului în aceeași arie geografică nu
  reprezintă moUv pentru returnarea contravalorii biletelor.
  16.33 Datele de desfășurare ale fesUvalului pot fi modificate unilateral de
  Organizator în caz de forță majoră sau caz fortuit fără nicio obligație de rambursare
  a prețului biletelor către Cumpărător.
  16.34 Dacă evenimentul este reprogramat din cauze ce țin exclusiv de voința
  Organizatorului, contravaloarea biletului poate fi returnată, dar cererea de returnare
  a contravalorii trebuie trimisă către punctul de vânzare de la care a fost achiziționat
  biletul în termen de maxim 30 de zile de la data anulării evenimentului pentru care a
  fost achiziționat sau cel târziu la data la care Cumpărătorul ar fi trebuit sa parUcipe la
  FesUvalul pentru care și-a achiziționat inițial Biletul.
  16.35 În situația în care intervine decesul posesorului de bilet, Organizatorul
  evenimentului va resUtui contravaloarea biletului achitat cu condiția prezentării din
  partea solicitantului a documentelor jusUficaUve care să facă dovada evenimentului
  (spre exemplu, cerUficat de deces).
 29. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ
  17.1 Tot ceea ce este postat pe Site precum și pe diverse Upuri de suporturi în Zona
  FesUvalului, cum ar fi, însă fără a se limita la, imagini, texte, elemente de grafică,
  simboluri, logo-uri, baze de date etc. este proprietatea Nostalgia şi/sau a Partenerilor
  Contractuali ai acestuia. Toate acestea cad sub incidența legislației în materie de
  proprietate intelectuală.
  17.2 Vizitatorii și Terții nu pot uUliza, copia, distribui, publica sau incorpora în alte
  documente sau materiale asgel de marcaje/informații sub nicio formă în scopul
  obținerii de venituri fără permisiunea prealabilă scrisă și expresă a Nostalgia și/sau a
  Partenerilor Contractuali ai acestuia.
  17.3 Imaginile, logo-urile, textele Partenerilor Contractuali ai Nostalgia aparțin
  acestora și sunt reproduse pe Site sau în Zona FesUvalului cu acordul lor.
  17.4 Nostalgia va depune toate eforturile în vederea idenUficării mesajelor pe care
  le-a primit pe Site fără să-i fi fost adresate, prin refacerea linkului direct către sursă
  sau prin menționarea persoanelor care figurează pe acest Site, dar nu va putea
  garanta întotdeauna existenta sursei reproduse.
 30. FURNIZAREA DE INFORMAȚII/ TENTATIVE DE FRAUDĂ
  18.1 Pentru a uUliza Site-ul, uUlizatorii Site-ului sunt de acord să furnizeze informații
  reale despre ei, asgel cum sunt acestea specificate în secțiunea de înregistrare ca
  uUlizator și sunt de acord să furnizați aceste informații corect şi complet.
  18.2 Orice încercare de a furniza informații false, de a accesa datele personale ale
  altui uUlizator, de a modifica conținutul Site-ului sau de a afecta performanțele
  serverului pe care este postat Site-ul, va fi considerată tentaUvă de fraudare a
  sistemelor Nostalgia şi va duce la blocarea imediată a accesului uUlizatorilor Siteului.
  De asemenea, Nostalgia își rezervă dreptul de a anunța autoritățile competente
  despre această tentaUvă.
  19.OFERTE PROMOȚIONALE, TOMBOLE ȘI CONCURSURI
  19.1 Nostalgia, la alegerea sa, va stabili condițiile de desfășurare a promoțiilor de pe
  Site, în condițiile legii. Promoțiile, tombolele şi concursurile se desfășoară pe
  perioadă limitată și expiră automat la data menționată pentru fiecare promoție,
  tombolă sau concurs în parte.
  19.2 Orice promoție, tombolă sau concurs pot fi întrerupte sau anulate în orice
  moment fără nicio noUficare prealabilă. Toți parUcipanții vor fi însă anunțați de
  întreruperea sau anularea respecUvă.
 31. DISPUTE
  20.1 Orice conflict apărut între Nostalgia și clienții săi ca urmare a parUcipării la
  FesUval sau a uUlizării Site-ului se va soluționa pe cale amiabilă. În cazul în care
  acest lucru nu este posibil, soluționarea conflictelor este de competența instanțelor
  române din BucureșU.
  20.2 Legea aplicabilă este legea română
 32. FORȚĂ MAJORĂ
  21.1 În cazul de forță majoră sau caz fortuit, Organizatorul poate lua decizia unor
  modificări sau chiar anularea FesUvalului în situații excepționale fără însă a putea fi
  ținut răspunzător în vreun fel fața de ParUcipanții pentru aceste decizii.
 33. PREVEDERI DIVERSE
  22.1 Numele capitolelor și subUtlurile sunt doar pentru referință și nu trebuie luate în
  considerare în interpretarea sau construcția prezentelor TCG.
  22.2. În cazul declarării vreuneia din clauzele prezentului TCG nulă sau inaplicabilă,
  restul clauzelor vor conUnua sa își producă efectele, iar clauza declarată nulă sau
  inaplicabilă va fi înlocuită de o nouă clauză să reflecte cât mai apropiat cu puUnță
  voința Organizatorului.
B a c k T o T o p B a c k T o T o p